Geluksdag (20 maart)

Dit is een update en uitbreiding van de blog van de Internationale Geluksdag van een jaar geleden. De blog bevat actuele informatie, gebaseerd op het ‘World Happiness Report, 2018’.
Omdat geluk ook belangrijk is op land- en wereldniveau riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2012, 20 maart uit als Wereldgeluksdag. Onderzoek heeft aangetoond dat naast geluk als een persoonlijke ervaring, het ook een kwestie van volksgezondheid, wereldeconomie en nationaal welzijn is. Ter gelegenheid van Wereldgeluksdag publiceerde de V.N. op 15 maart het (jaarlijkse) World Happiness Rapport, 2018. De vijf gelukkigste landen zijn, in volgorde, Finland, Noorwegen Denemarken, IJsland, en Zwitserland. Nederland stond op een eervolle zesde plaats, net als vorig jaar. Daarna volgen Canada, Nieuw-Zeeland, Zweden en Australië.
Zes factoren, te weten: per capita inkomen, sociale contacten, het verwachte aantal gezonde levensjaren, maatschappelijke vrijheid, goedgeefsheid en afwezigheid van corruptie verklaren bijna driekwart van de verschillen tussen de diverse landen. Voor de komende Dag van het Geluk hebben de Smurfs zich aangesloten bij de 17 Duurzame VN Ontwikkelingsdoelen, in het bijzonder doel nummer Drie: Goede gezondheid en Welzijn (hashtag #SmallSmurfsBigGoals).

In de filosofie is het begrip ‘geluk’ al lang gangbaar. De Griekse wijsgeer Aristoteles (384 – 322 vóór Chr.) zag een gelukkig leven als doel van de deugduitoefening. In de negentiende eeuw was er de filosofische stroming van het Utilisme, die het grootste geluk voor het grootste aantal mensen nastreefde. Ook in de politiek is het begrip al lange tijd bekend, getuige de Grondwet van de Verenigde Staten, die in de 18de eeuw, de ’pursuit of happiness’ als één van de doeleinden van het land bestempelde.
Het is evenwel nog niet zo lang geleden dat het begrip ‘geluk’ populair werd onder de westerse bevolkingen, zo kort na de Tweede Wereldoorlog. Tot dan waren de levensomstandigheden voor het overgrote deel van de bevolking van dien aard, dat je blij was te overleven of althans het hoofd boven water te houden. De zware levensomstandigheden met grote gezinnen, penibele arbeidsomstandigheden, oorlogen, frequente epidemieën en ziektes, de sociale spanningen en onzekerheid maakten van het leven geen lolletje, integendeel. Geen sprake van geluk, maar van een zware last van permanente zorgen, een veelvoud van wat we tegenwoordig ‘stress’ noemen. Met de snelle sociaaleconomische ontwikkelingen van na de oorlog kreeg het begrip geluk meer aandacht.
De Universele Rechten van de Mens (1948) bevestigen dat iedereen recht heeft op geluk, voor zichzelf en zijn naasten. Maar geluk is moeilijk alleen op zichzelf te krijgen. Het vormt een drietal, samen met welvaart en welzijn. De laatste twee zijn in belangrijke mate gebaseerd op de bevrediging van basisbehoeften. Een soort piramide, waarbij geluk voor een groot deel afhangt van de andere twee.
Geluk is een bijproduct van wat men doet. Het stellen van doeleinden en ze metterdaad realiseren, brengt voldoening en geluk. Zoals een spreekwoord zegt: ‘Geluk is een reis, geen bestemming, een proces, geen doel!’ Geluk in onze cultuur verlengt het leven van gezonde mensen met zo’n zeven en een half tot tien jaar, doordat ze minder stress ervaren. Gelukkige mensen hebben meer kans om getrouwd te raken en succesvolle huwelijken te hebben. Ze hebben meer vrienden, zijn productiever op het werk en verdienen meer.
De verschillen in duurzaam geluk tussen mensen worden voor zo’n vijftig procent bepaald door erfelijke eigenschappen. Levensomstandigheden bepalen voor rond tien procent het gelukniveau. Op de andere veertig procent heb je, door je denken en doen, dus wel invloed. ‘Gelukkig zijn‘ kun je tot op zekere hoogte leren. De succesvolste therapievorm is de cognitieve therapie, die ervan uitgaat dat je door je denken je emoties kunt bijsturen. Positief psycholoog Barbara Frederickson adviseert het aantal positieve ervaringen in je leven op te voeren in verhouding tot de negatieve. Als je drie of meer positieve ervaringen tegenover één negatieve hebt, ga je floreren!

geluk, deels in eigen hand…

Klaar staan voor de medemens is voor velen zo’n sterke positieve ervaring. De Dalai Lama, internationaal gerenommeerd ethicus, stelt dat compassie met anderen essentieel is voor een voldoening gevend leven. Alleen maar aan jezelf denken, maakt ongelukkig.
De Hongaars-Amerikaanse psycholoog Mihály Csíkszentmihályi kwam na uitvoerig onderzoek tot de conclusie dat mensen zich het gelukkigst voelen als ze bevlogen (in flow) zijn, een mentale staat waarin ze uiterst geconcentreerd zijn, zich uitgedaagd voelden, ego en tijd vergeten en voldoening halen uit de activiteit waar ze mee bezig zijn. En na afloop het gevoel te hebben iets geleerd te hebben en gegroeid te zijn.
In december afgelopen jaar verscheen het rapport ‘De Sociale Staat van Nederland’ van het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP). In vierhonderd bladzijden wordt beschreven hoe het met ons gaat. Samenvatting: het gaat heel goed met ons. Een paar gelukbevindingen van de onderzoekers:
– Nederlanders geven het leven een 7,8 als rapportcijfer. We zijn gelukkiger dan in 2004
– De kwaliteit van leven is in vergelijking met andere Europese landen hoog; alleen in de Scandinavische landen en Zwitserland is die iets beter
– Nederland is in Europees perspectief een tevreden natie. Nederlanders zijn positief over hoe het gaat met het land, opvallend positief over de nationale politiek en meer dan gemiddeld vóór Europa
– Nederlanders rapporteerden in 2014 de minste criminaliteit sinds jaren. In 2014 geeft 8% minder Nederlanders aan zich wel eens onveilig te voelen, vergeleken met 2010
– We zijn vooral trots op onderwerpen in de sfeer van samenleven en normen en waarden: vrijwilligerswerk, beleefdheid, saamhorigheid, mantelzorg en vrijgevigheid bij rampen.
Alsof dit allemaal nog niet genoeg is, als klap op de vuurpijl: hondenpoep is de grootste bron van fysieke overlast. Zo goed gaat het dus met ons!

 

Volgens Unicef onderzoek scoort Nederland het hoogst wat betreft het welzijn van kinderen in een vergelijkende studie van de 29 meest ontwikkelde landen:
liefst 95 procent van de Nederlandse kinderen gaf aan tevreden te zijn over hun leven.
Objectief gemeten en door velen subjectief beleefd, is Nederland dus een gelukkig land. En op basis van langere verblijven in een aantal Afrikaanse landen, Europa en de Verenigde Staten kan ik daar volledig mee instemmen. We hebben als mens natuurlijk altijd wel een wens en een klacht maar zolang het niet veel erger is dan een hondenpoep, kunnen we in onze handjes klappen. En maar beter hoogst dankbaar zijn voor de gunstige omstandigheden, want dankbaarheid is een belangrijk ingrediënt in gelukvorming: een heilzame cirkel!

fijne Dag

Persoonlijke integriteit

Deze blog is gebouwd op een Retweet van Lachlan Brown (Ideapod.com) van 21 februari jongstleden. De oorspronkelijke tweet komt van hackspirit.com. Ze is vrijelijk uit het Engels vertaald en hier en daar aangevuld.

Corruptie, integriteit en transparantie staan sinds enige tijd volop in het nieuws. Internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, de Organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling, de Groep van Twintig en de Europese Unie hebben alle beleid opgesteld om corruptie en belastingontduiking te verminderen of uit te roeien. Dit deels als gevolg van omvangrijke studies en rapportages zoals de Panama en de Paradise Papers. Recentelijk publiceerde Transparency International zijn jaarlijkse rangorde van 180 landen en gebieden over de perceptie van hun integriteit, de ‘Corruption Perceptions Index’. Nederland kwam daarbij op de 8ste plaats, wat op zich niet slecht is. Maar het gaat wel om perceptie, niet om objectieve feiten. En naar het nieuws te beoordelen, zijn er op hoger maatschappelijk niveau in Nederland flink wat corruptiegevallen geweest, en nog. Nederland is volgens velen, ook volgens de criteria van de Europese Unie, een belastingparadijs, het is zelfs Europees kampioen belastingontwijking. Schandalig, vooral als andere landen, vooral arme ontwikkelingslanden, daardoor minder belastingopbrengsten krijgen. Deze wantoestand dient zo snel mogelijk gecorrigeerd te worden.

De meeste grote bedrijven en instellingen hebben anti-corruptie programma’s, die sancties voorschrijven voor het plegen van omkoping en corruptie. De bedoeling daarvan is om corruptie te voorkomen door afschrik-maatregelen. Het recentelijk opgerichte Klokkenluidershuis is evenwel van mening dat deze voorzorgen wel nuttig zijn, maar dat integriteit en anticorruptie idealiter persoonlijke eigenschappen zijn. Waardoor corruptie niet gepleegd wordt en er ook geen sancties nodig zijn.
Integriteit is één van de meest karakterbepalende eigenschappen die iemand kan hebben. Het bepaalt wie je bent en waar je voor staat en of je al of niet conflict en tegenspoed kunt trotseren, terwijl je voet bij stuk houdt.
Integriteit zou van jongs af aan bijgebracht moeten worden, in de opvoeding en in het onderwijs en later op peil gehouden moeten worden door een levendige maatschappij en bedrijfsethiek. Integriteit is een deugd, een samengestelde deugd, zoals uit deze blog verder zal blijken.

Mensen die echte integriteit bezitten, hebben allemaal een bepaalde groep karaktertrekken. Deze 13 gemeenschappelijke trekken houden in:

1. Bescheidenheid
Het is niet edel om je superieur aan je medemens te voelen; echte edelmoedigheid bestaat uit het verbeteren van je vorige ik.
Ernest Hemingway

Individuen met integriteit zijn zich niet volledig bewust van hun eigen innerlijke waarde. Ze zijn bescheiden en staan er niet bij stil dat ze goede burgers zijn. Ze scheppen niet op en lopen niet te koop met wat ze hebben. Ze streven er steeds naar zichzelf te vervolmaken.

2. Goedheid
Goedheid gaat over karakter – integriteit, eerlijkheid, vriendelijkheid, morele moed, enz. Meer dan wat dan ook gaat het om hoe we andere mensen behandelen.
Dennis Prager

Goedheid is een gemeenschappelijke trek van mensen met integriteit. Ze scheppen er plezier in om de levens van mensen om hen heen te verrijken, zelfs als ze daarvoor hun eigen geluk tijdelijk moeten opofferen


3. Authenticiteit
Het voorrecht van je leven is om te worden wie je waarlijk bent.
Carl Jung

Er is geen betere maatstaf van integriteit dan authenticiteit. Authentieke mensen laten hun ware ik zien; ze leven niet vanuit een serie leugens of met maskers voor. Ze houden vast waar ze aan geloven, op welk gebied dan ook.

met open vizier…

 

 

4. Eerlijkheid

Eerlijk duurt het langst.
Ned. spreekwoord

Je kunt geen integriteit hebben zonder eerlijkheid. Mensen met integriteit vinden het niet gepast om te liegen, omdat ze trots zijn op hun waarheden. Zij weten wat voor leven ze willen leiden en dat is er een van eerlijkheid en waarachtigheid, niet van bedrog. Een voordeel van steeds de waarheid spreken is dat je niet hoeft te onthouden wat je eerder gezegd hebt.

 

5. Betrouwbaarheid

Jij moet zelf de verandering zijn, die je in de wereld wilt zien.
Mahatma Gandhi

Een veel voorkomend teken van integriteit is betrouwbaarheid. Je kunt rotsvast vertrouwen op het gedrag en het woord van integere mensen. Ze laten anderen niet vallen, door verraad of leugen, omdat ze zichzelf en anderen respecteren.

6. Erkenning
Hoe meer erkenning je anderen geeft, hoe meer je terugkrijgt. En hoe meer je anderen helpt, hoe meer ze jou willen helpen.
Brian Tracy

Als je iemand ontmoet die echt integer is, kun je er zeker van zijn dat ze niet met je roem gaan strijken of afpakken wat jij gemaakt hebt. Zij kennen de waarde van hard werk en toewijding en weten hoe belangrijk het is om iemand te geven wat hem toekomt.

Burrgemeester Weert en Voorzitter Sociëteit Amicitia

7. Stiptheid

Stiptheid is de beleefdheid van koningen.
Swett Marden

Veel mensen zien er geen probleem in te laat te komen, bij vergaderingen of met projecten. Maar te laat zijn is een vorm van disrespect en mensen met ware integriteit begrijpen dat. Die houden zich aan tijdslimieten, schema’s en afspraken, omdat ze andermans tijd niet willen verdoen.

8. Beleefdheid
Verhoog de kwaliteit van je woorden, niet het volume van je stem. Regen, niet donder, maakt dat bloemen groeien.
Rumi, Perzisch filosoof

Onbeschoftheid is een onaangenaam deel van onze samenleving, ook op de sociale media. We schelden op elkaar en staan toe dat irrationele emotionele reacties de manier bepalen waarop we met de wereld omgaan. Echt integere mensen vermijden dat. Zij weten hoe ze het met iemand op een beleefde manier oneens kunnen zijn; ze weten ook wanneer het beter is zich uit een situatie terug te trekken.

Met de hoed in de hand…..

9. Tweede kansen
Iedereen verdient een kans om zijn/haar fouten goed te maken.

 

Vaak zien we iemand een fout maken en onze eerste opwelling is om schuld te geven, kwaad te worden en de betrokkene op het matje te roepen. Individuen met een hoge mate van integriteit weerstaan die neiging. In plaats daarvan weten ze hoe waardevol het is om anderen het voordeel van de twijfel te geven. Neem niet automatisch het ergste over iemand aan; als je anderen verdenkt van liegen of bedriegen, maar zij beweren het tegendeel, strijk over je hart en geef ze een tweede kans.

10. Emotionele intelligentie
Elke keer dat we ons bewust worden van een speciale gedachte, in plaats van te mijmeren, ervaren we de opening van onze geest.
Joseph Goldstein

De meeste mensen leven alsof zij de enige belangrijke persoon in de wereld zijn, en bekommeren zich niet om het emotionele of fysieke welzijn van anderen. Maar als je integer bent, ben je meer georiënteerd op de wereld en de mensen om je heen. Je leeft niet in je eigen kleine wereldje, maar maakt jezelf deel van de leefwereld van anderen. Als je opmerkt dat iemand een probleem heeft, doe je je best om hem/haar actief bij te staan in de situatie. Dit is ware integriteit.

sociale intelligentie

11. Excuses.
Niemand kan me pijn doen zonder mijn toestemming.
Mahatma Gandhi

Misschien is het moeilijk toegeven dat we ons niet graag willen verontschuldigen. Voor sommigen van ons is het een kwestie van misplaatste trots de overhand te laten hebben over ons nuchtere denken: zelfs als we weten dat het beter zou zijn ons te verontschuldigen, kunnen we het niet over ons hart verkrijgen die drie eenvoudige woorden uit te spreken ‘het spijt me”, eenvoudigweg omdat we niet het onderspit willen delven. Maar echte integriteit ziet verder dan de ijdelheid van winnen of verliezen en geeft er de voorkeur aan om harmonie in plaats van spanning te scheppen. Als dit vereist de sportievere te zijn door als eerste te verontschuldigen, zo zij het!

12. Verantwoording
Een man, een man, een woord, een woord.
Ned spreekwoord

Voor een persoon met echte integriteit, is niets belangrijker dan zijn gegeven woord en zijn verplichtingen. Personen met ware integriteit zien verantwoordingsplicht als een kernelement om een andere persoon, of zichzelf, te vertrouwen.

wortelvast elkaar steunen

13. Oprechtheid

Geluk is wanneer wat je denkt, wat je zegt en wat je doet, in harmonie zijn.
Mahatma Gandhi

Een persoon met integriteit is wars van oneerlijkheid, onoprechtheid of een leugentje om bestwil. Oprechte mensen geloven dat waarachtig zijn de beste manier is om met anderen en de wereld om te gaan. Ze zijn bereid zich voor hun waarden en waarheden op te offeren.

Goedheid

 

 

Goed zijn is goed
Goed doen is beter
Anderen inspireren tot het goede is best.

 

 

Goedheid is een groep van deugden en persoonlijke kwaliteiten, die een gemeenschappelijke oriëntatie van het zelf op de ander inhouden.
Holyhome.nl geeft dan ook op zijn website aan dat het algemene idee van goedheid, in bijna al zijn toepassingsvormen, een begerenswaardige kwaliteit is, iets dat onder meer aanbevelingswaardig is, betrouwbaar, aangenaam, verheugend, vriendelijk, edel, voorbeeldig en welkom.
Dat goedheid ‘populair’ is, valt af te leiden uit de vele spreekwoorden en gezegdes die je erover op citaten.net kunt vinden, maar liefst 68. Grote literaire en filosofische geesten hebben er hun bijdragen aan geleverd. Twee voorbeelden:

Lao Tse, China (600 v Chr): ‘Goedheid in woorden schept vertrouwen. Goedheid in denken schept diepzinnigheid. Goedheid in geven schept liefde’.

William Shakespeare, Engels toneelschrijver en dichter (1564-1616): ‘Deugd is moedig en goedheid is nooit bang’.               

                                                      Goedheid tonen  

De website van WIKIHOW geeft, in drie delen, een uitstekende presentatie van goedheid. Het verwijst daarbij naar het boek van Piero Ferrucci, ‘The Power of Kindness’. Het hele artikel is een aanrader. Hieronder de belangrijkste extracten.

Goedheid tonen is een essentiële manier om ons eigen leven en dat van anderen betekenis te geven. Goed zijn stelt ons in staat beter met anderen te communiceren, meer mededogen met onszelf te hebben, en ook om een positieve kracht in het leven van mensen te zijn. Goedheid heeft haar ware bron diep van binnen, en hoewel sommige mensen van nature goedheid hebben, is het iets dat iedereen uit vrije keuze kan ontwikkelen. Als je wilt weten hoe je goedheid toont, zie hierna:

Deel 1. Een beter perspectief ontwikkelen

1
Geef oprecht om anderen. In de basis gaat goedheid erom dat je oprecht om anderen om je heen geeft, het beste voor hen wilt, en in hen dezelfde wensen, noden, aspiraties en zelfs angsten herkent die jij ook hebt. Goedheid is warm, veerkrachtig, geduldig, vertrouwend, loyaal en dankbaar.
2
Wees niet goed om iets gedaan te krijgen wat je wilt. Pas op voor misplaatste goedheid. Goedheid gaat niet om “beleefdheid in eigen belang, berekende edelmoedigheid, oppervlakkige etiquette”.
3
Wees goed voor jezelf. Veel mensen maken de fout dat ze goed proberen te zijn voor anderen, terwijl ze zich niet richten op hoe ze goed moeten zijn voor zichzelf. Zie de tijd die je besteedt om je meer bewust te worden van je eigen behoeften en beperkingen, niet als een daad van zelfzuchtigheid; integendeel, het is een essentiële voorwaarde om contact te maken met andere mensen met kracht en bewustzijn.

4
Leer goedheid van anderen. Denk aan de echt goede mensen in je leven en hoe je je door hen voelt. Neem hun warme gloed mee in je hart, elke keer dat je aan hen denkt.
5
Kweek goedheid aan voor je eigen gezondheid. Betere psychische gezondheid en geluk komen voort uit positiever denken, en goedheid is een positieve geestelijke toestand.
6
Maak er een gewoonte van je op goedheid te concentreren. Leo Babauta zegt dat goedheid een gewoonte is, eentje die iedereen kan aankweken. Doe elke dag iets goeds voor iemand. Wees goed, vriendelijk en meelevend als je met iemand omgaat
7
Wees goed voor iedereen, niet alleen mensen “in nood”. Breid je cirkel van goedheid uit.
8
Oordeel niet. Als je echt goed wilt zijn, moet je niet oordelen. In plaats van tijd te besteden aan kritiek op anderen, moet je eraan werken positief en mededogend te zijn. Goedheid tonen betekent dat je mensen het voordeel van de twijfel geeft in plaats van perfectie te verwachten.

 

Deel 2. Goede eigenschappen ontwikkelen

1
Wees mededogend naar anderen toe. Het is belangrijk om de boodschap Wees goed, want iedereen die je tegenkomt heeft ook problemen. Zelfs als je je op je slechtst voelt, bedenk dan dat andere mensen ook onzekerheid, pijn, tegenslag, verdriet, teleurstelling en verlies voelen.
2
Verwacht geen perfectie. Denk eraan kalm aan te doen en jezelf te vergeven als dingen niet gaan zoals gewenst. Leer van je fouten in plaats van jezelf ervoor te straffen, of jezelf met anderen te vergelijken
3
Wees aanwezig. Het grootste geschenk van goedheid aan een ander is om op het moment bij hen aanwezig te zijn, om zorgvuldig te luisteren en oprecht aandacht aan hen te besteden.
4
Wees een goede luisteraar. Echt naar iemand luisteren, oogcontact maken, alle afleidingen vermijden, en een persoon tijd geven is een van de grootste daden van goedheid.
5
Wees optimistisch. Geluk, vreugde en dankbaarheid staan aan de basis van goedheid. Optimistisch zijn en positief blijven geeft je niet alleen een betere mentaliteit om goed te zijn, het brengt de mensen om je heen ook vreugde. Mensen met een positieve instelling zijn aanzienlijk meer bereid anderen te helpen dan ‘negatief’ of ‘neutraal-ingestelde’ mensen.
6
Wees vriendelijk. Mensen die goed zijn, zijn gewoonlijk ook vriendelijk. Vriendelijke mensen zijn goed omdat ze het beste van mensen verwachten. Vriendelijkheid steekt anderen aan hetzelfde te zijn.
7
Wees beleefd. Hoewel beleefdheid op zich geen indicatie is van goedheid, toont oprechte beleefdheid je respect voor degenen met wie je omgaat. Beleefd zijn is de goede manier om de aandacht van mensen te krijgen en je punt te maken. Maak gemeende complimenten. Blijf beleefd, ook bij conflicten en met tegenstanders.
Voor André Comte-Sponville, Frans filosoof, is beleefdheid de basis van de morele ontwikkeling. Door, via beleefdheid, de deugd te imiteren worden we deugdzaam. Beleefdheid is dan de oorsprong der deugden!

8
Wees dankbaar. Mensen die echt goedheid tonen, kunnen gemakkelijk dankbaarheid uiten. Ze nemen niets voor lief, en bedanken altijd mensen die hen helpen. Als je er een gewoonte van maakt dankbaarder te zijn tegenover de mensen om je heen, zal je zien dat je vermogen tot goedheid zal vergroten.

Deel 3. Actie ondernemen

1
Heb dieren en de levende wereld lief. Van dieren houden en voor huisdieren zorgen is goedheid in actie. Het hebben van liefde en respect voor een dier om zijn eigen waarde is een uiting van verregaande goedheid. Goed zijn voor de wereld die ons onderhoudt en voedt is ook verstandig en goed, waardoor we de elementen die ons een gezond leven geven, niet vergiftigen.
2
Deel. Mensen die goed zijn, delen graag met anderen.

3
Glimlach meer. Glimlachen is een eenvoudige daad van goedheid die veel verschil kan maken. Maak er een gewoonte van te glimlachen naar vreemden, of naar je vrienden of kennissen. Iedereen wint wanneer

glimlachen is goedheid

je glimlacht, en je vermogen voor goedheid zal daarbij groeien. Door naar mensen te glimlachen zullen ze zich ook meer op hun gemak voelen en zie je er meer benaderbaar uit, wat nog een manier is om goedheid te tonen. Uitnodigend zijn voor anderen, en vreemdelingen het voordeel van de twijfel geven door naar hen te glimlachen, is nog een manier om goedheid te tonen.

 

4
Wees geïnteresseerd in mensen. Mensen die echt goed zijn, zijn oprecht geïnteresseerd in andere mensen. Ze zijn niet alleen maar goed voor hen omdat ze iets willen of omdat ze een gunst willen. Ze doen het omdat ze oprecht geven om het welzijn van mensen, en willen dat degenen om hen heen gelukkig en gezond zijn. Wanneer je met mensen praat, zorg dan dat ze tenminste de helft van de tijd praten. Overheers een gesprek niet, en concentreer je meer op de ander dan op jezelf. Maak oogcontact en toon hen dat zij je eerste prioriteit zijn.
5
Doneer, niet alleen geld, ook je spullen. Een andere manier om goedheid te tonen is door wat van je eigendommen aan een goed doel te schenken.
6
Doe zomaar iets goeds. Doe zomaar een goede daad, zonder een beloning te verwachten, in de wetenschap dat iemand op een dag hetzelfde voor jou kan doen
7
Transformeer je leven door goedheid. Laat goedheid je leven transformeren, om alle gevoelens en daden van agressie, haat, minachting, woede, angst en minderwaardigheid te ontstijgen. Door goedheid te tonen, neem je een standpunt in door te bevestigen dat zorgen voor anderen, voor onze omgeving, voor jezelf de juiste manier is om te leven. Het gaat niet om directe effectiviteit; goedheid is een keuze voor een levensstijl.             

                                                           Tips

• Goed doen groeit van de ene persoon naar de andere. Dus geef het door zonder iets te verwachten als tegenprestatie. Uiteindelijk zal je het toch wel terugkrijgen.


• Vraag iemand bij wie je bent hoe het gaat, luister oprecht en vraag door over de reactie. Goedheid omvat zorg en medeleven, en iedereen wil “gehoord” worden.
• Denk niet alleen aan de korte termijn; de goede daden die je vandaag doet, kunnen iemand leren goede daden voor anderen te doen, en ze zullen leren van je voorbeeld als ontvanger van je goedheid.
• Zeg gedag tegen iedereen die je ziet, van verkoper tot je baas, dat verlicht de omgeving en anderen voelen zich op hun gemak. Doe dit elke dag.
• Goedheid is gratis, dus deel het met iedereen, elke dag. Praat met iemand die eenzaam is. Bel een vriend zomaar op.
• We weten allemaal dat we een ander mens niet of niet makkelijk kunnen veranderen. Maar goedheid stelt ons in staat dingen om hen heen te veranderen zodat ze de noodzakelijke veranderingen zelf kunnen aanbrengen

Waarschuwingen

• Voel niet de behoeft om op te scheppen over je goede daden; wees nederig.
• Wees er zeker van dat je goede daad gewenst is. Soms kan ongevraagde “hulp” averechts werken.


.

 

Ideapod

 

   IDEAPOD

Als je regelmatig inspirerende en opbouwende informatie wilt hebben, is het een aanrader https://ideapod.com te raadplegen, een Engelstalige website.
Ideapod is een technologisch platform dat media produceert over ideeën die ons leven vorm geven. De instelling geeft aan, creatieve en intelligente journalistiek te publiceren, die de lezer helpt met ideeën over de vorming van zijn wereldbeeld.
De kern van Ideapod, zegt de organisatie, is om denksystemen te verschaffen, waar, door dialoog, ideeën bewust gemaakt, bediscussieerd en kritisch geanalyseerd worden. Ruimdenkendheid, kritische analyses en zelfstandig denken staan daarbij voorop.

De diverse producten van Ideapod bestaan uit een media platform met 5 miljoen bezoekers, een sociaal netwerk waar je je ideeën kwijt kunt, een marktplaats voor superieure ideeën en cursussen, een iPhone app en een wetenschappelijk forum, dat commentaar levert over wetenschap en technologie.
Per 1 februari staat er bijvoorbeeld een interessant artikel van de hand van Coert Engels met de titel ‘ 16 vaardigheden die moeilijk te verwerven zijn , maar voor altijd vrucht afwerpen’. Genoemd worden onder meer: empathie, slaap- en tijdmanagement, hulp vragen, positivisme, luisteren en consequentheid.

In English

IDEAPOD

( https://ideapod.com)

Ideapod is a technology platform producing media on the ideas shaping our lives. We publish creative and intelligent journalism, helping our readers to understand the ideas that shape their worldview — and where we’re headed.
Our core mission is to provide ecosystems of thought where ideas are surfaced, discussed and critically analyzed through dialogue. We raise provocative questions and aim to eschew groupthink in the age of echo chambers and filter bubbles. We value open mindedness, critical analysis and people thinking for themselves.


Its core products are:
• Digital media platform: Our writers provide commentary on the ideas shaping our lives to 5 million monthly readers. You can see our content on the front page of Ideapod, or by following us on Facebook or Twitter.
• Social network: This is the place where anyone can join and share an idea in 1,000 characters, with ideas generating responses, supports and related ideas. Over 15,000 ideas have already been shared generating over 100,000 interactions.
• Marketplace: This is our marketplace for ideas where we provide premium content and online courses.
• iPhone app: We created a mobile app for capturing ideas in 40 second video. People use it as an ideas journal, and you can easily share your ideas directly to the social network.
• My Science Academy: We also run myscienceacademy.org, a digital media platform providing commentary on new developments in science and technology. Join more than 500,000 fans following our Facebook page.

There is for example an article from Coert Engels dated 1 February, entitled ’16 skills that are difficult to learn but will pay off forever’. The skills include: empathy, sleep and time management, asking for help, positive self-talk, listening and consistency.

De Macht der Gewoonte

 

Het belang van gewoontes kan moeilijk onderschat worden in het streven naar ons ‘reuze-deugden-zelf. Onderstaand gedicht, toegeschreven aan Frank Outlaw en vrijelijk vertaald, illustreert dat:
Het draait allemaal om karakter
Let op je gedachten, ze worden woorden
Let op je woorden, ze worden handelingen
Let op je handelingen, ze worden gewoontes
Let op je gewoontes, ze worden karakter
Let op je karakter, het wordt je bestemming!

De vader van de deugdethiek, de Griekse filosoof Aristoteles, vond dat van de drie in zijn tijd gesignaleerde manieren om goed te zijn: afstamming, gewoontes en voorschriften, gewoontes de belangrijkste van de drie waren.

Ook William James, een van de bekendste Amerikaanse psychologen, beweerde dat, hoewel ons leven voor een deel uit weloverwogen beslissingen bestaat, er ook een grote hoeveelheid praktische, emotionele en intellectuele gewoontes in ons leven de dienst uitmaken.

Onderzoek van de Amerikaanse Duke Universiteit geeft aan dat wel 40% van ons gedrag uit gewoontes bestaat.

Relatie deugden en gewoontes

Yearley formuleert de deugd als een gezindheid om te handelen, willen en voelen, die een beoordeling inhoudt en die leidt tot een herkenbare menselijke voortreffelijkheid of voorbeeld van menselijk floreren. Deugden zijn niet aangeboren, maar zijn goede gewoontes geworden, dankzij voortdurende oefening.
Uit deze beschrijving blijkt dat gewoontevorming essentieel is in het aankweken van deugdzaam gedrag. En hierna geven we de belangrijkste processen aan die deze gewoontevorming bepalen. Een belangrijk onderscheid tussen deugden en gewoontes is dat deugden een morele grondslag hebben, terwijl gewoontes zowel goed als slecht van aard kunnen zijn. Als je deugdzaam wilt worden is het dus zaak, door middel van ons morele denken, ervoor te waken goede en geen slechte gewoontes aan te kweken.

Gewoontes aanleren of veranderen

Gewoontes bestaan uit een drieledig circuit: een prikkel, signaal of trigger die de hersens vertelt om in een automatisme over te gaan en aangeeft welke gewoonte geactiveerd moet worden. Dan is er de routine, die fysiek, mentaal of emotioneel kan zijn. Tenslotte is er de beloning, die het verstand helpt om te bepalen of het de moeite waard is dit specifieke circuit in de toekomst te blijven volgen.


Nieuwe gewoontes worden dus gevormd door een circuit van prikkel, routine en beloning. Daarbij wordt een behoefte, een aandrang geschapen die het circuit voedt. Een prikkel en een beloning zijn op zichzelf niet voldoende om een nieuwe gewoonte te vormen. De prikkel moet, naast het oproepen van een routine, eveneens de hunkering naar de verwachte beloning oproepen. In de loop van de tijd wordt dit circuit van prikkel, routine en beloning steeds automatischer. De prikkel en de beloning raken met elkaar verstrengeld totdat een sterk gevoel van anticipatie en behoefte ontstaat.
Gewoontes zijn taai omdat ze neurologische behoeften scheppen. Ze zorgen ervoor dat onze hersens zich aan hen vastklampen ten koste van andere faciliteiten, inclusief ons gezond verstand. Tevens zijn ze verbazingwekkend delicaat. Als prikkels zelfs maar licht veranderen, kan een gewoonte verstoord raken.
Gewoontes ontstaan omdat ons brein continu naar manieren zoekt om inspanningen te verminderen. Terwijl we het nieuwe gedrag aanleren, neemt de mentale activiteit af. Die besparing heeft het grote voordeel dat de bespaarde mentale energie voor andere, mogelijk meer productieve, activiteiten aangewend kan worden. Gewoontes en routines geven vastigheid, omdat ze de onzekerheid van de keuze elimineren.
Gewoontes zijn geen lotsbestemming. We kunnen ze veranderen. Ons brein maakt geen onderscheid tussen goede en slechte gewoontes. Ze zijn vaak evenzeer een vloek als een zegen. Je kunt slechte gewoontes niet elimineren, alleen maar veranderen. We kunnen nieuwe neurologische routines aanmaken om ongewenst gedrag uit te schakelen en de slechte tendensen naar de achtergrond te dringen. De scheidslijn tussen gewoontes en verslaving is soms moeilijk aan te geven.

We houden ons misschien het meest bezig met het veranderen van slechte gewoontes, vooral via voornemens aan het begin van het jaar. Een hoogst loffelijke bezigheid. In de positieve psychologie promoot men het versterken van goede gewoontes en de transfer van hun invloed naar andere, zwakkere gewoontes. Dat zou in plaats van ontgoocheling bij tegenslag in de uitvoering van goede voornemens, meer bevrediging en aanmoediging kunnen opleveren.
De Gouden Regel van gewoonteverandering is: de oorspronkelijke prikkel en de oorspronkelijke beloning aanhouden, maar een nieuwe routine inpassen. De nieuwe gewoonte moet in een vertrouwde ‘verpakking’ gecamoufleerd worden. Praktisch iedere gewoonte kan veranderd worden als prikkel en beloning hetzelfde blijven.
Gewoonteverandering is niet makkelijk. Echte verandering vraagt inzet en kennis van de behoeften die je gedrag oproepen. Als je een gewoonte wilt veranderen, moet je bewust besluiten dat te doen. Je moet de prikkels en beloningen identificeren en alternatieve routines vinden.
Ondanks enkele algemeenheden is er geen eenvoudige of alomvattende formule voor het veranderen van gewoontes. Individuen en gewoontes zijn allemaal verschillend van elkaar en de specifieke manieren om ze te identificeren en te veranderen, verschillen van persoon tot persoon en van gedrag tot gedrag.
Voor gewoonteverandering kan het de moeite lonen zich te concentreren op kern- of sleutelgewoontes. Deze bezetten een strategische positie in het gewoontegedrag; door deze te veranderen worden tegelijkertijd andere gewoontepatronen veranderd. Een persoonlijk voorbeeld was het onderbreken van een verslavingstriumviraat roken, koffie en bier drinken. Door, als eerste, het roken te stoppen werd het, door het reeds verminderde genot door de afwezigheid van nicotine, makkelijker om daarna bier en vervolgens overconsumptie van koffie te elimineren. Net als het aanpakken van de juiste kerngewoontes grootscheepse verandering teweeg kan brengen, zo kan de keuze van verkeerde kerngewoontes rampen veroorzaken.

Tientallen studies hebben aangetoond dat wilskracht, inclusief zelfbeheersing, de allerbelangrijkste factor is in het behalen van individueel succes. De beste manier is daarom van wilskracht een gewoonte te maken.

Starbucks, de gigantische ‘koffiezetter’, heeft een uitgebreid trainingsprogram in zelfbeheersing voor al zijn employees opgezet. Het wordt als een belangrijke factor gezien in de succesvolle management van het bedrijf. Het is nu algemeen geaccepteerd dat wilskracht aangeleerd kan worden. Je moet evenwel in de gaten houden dat wilskracht, net als een spier, vermoeid kan raken en daardoor effectiviteit kan verliezen. Het is daarom zaak met deze gewoonte verstandig om te gaan. Dat de een makkelijker wilskracht ontwikkelt dan een ander kan, althans deels, verklaard worden door de mate van vrijheid. Als mensen vinden dat ze geen autonomie hebben, maar alleen opdrachten moeten uitvoeren, raakt de ‘spier’ van de wilskracht veel vlugger vermoeid.
Voor enkele gewoontes is er nog een ander ingrediënt nodig om te veranderen en vol te houden en dat is de vaste overtuiging dat men de gewoonte kan veranderen! Dit is vooral van belang wanneer onverwachte stress optreedt. Dit is overtuigend aangetoond bij het afkicken van alcoholverslaving. Een groep of gemeenschap is bij uitstek geschikt om zo’n overtuiging op te bouwen en vast te houden.

Een belangrijke gebeurtenis in het leven kan de aanleiding zijn gewoontes te veranderen. Dit kan gebeuren als gevolg van gezondheidsproblemen bijvoorbeeld of bij winkelgewoontes de komst van het eerste kind.

Als je je er eenmaal van bewust bent dat gewoontes veranderd kunnen worden, heb je de vrijheid, en tegelijkertijd de verantwoordelijkheid, om de slechte om te zetten in goede gewoontes. Dat brengt deugdzaamheid en geluk. De beste resultaten krijg je met concrete doelen, uitgewerkt in een plan, het SMART plan: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Tijdsgebonden en Realistisch.

Deze blog put uitvoerig uit het boek van Charles Duhigg. ‘The Power of Habits’ (2012)

Goede voornemens

De goede-voornemens-campagne van 2018 is voor velen weer op zijn eindje. Die heeft waarschijnlijk zowel voldoening als teleurstelling gebracht. Zo’n 80% van de burgers doet er gewoonlijk aan mee; een vijfde daarvan voert haar plannen daadwerkelijk uit.
Als je bij de laatste groep hoort, is het beter om nog niet op te geven. Integendeel, de aanhouder wint en we leren van onze fouten. Zoals een bekende Nederlandse cabaretier dat zo fraai zei: ‘uithuilen en opnieuw beginnen!’ En niet dralen om reeds ‘verzonken kosten’.
De NRC (Ben Tiggelaar, Richard Thaler) en de Engelse krant ‘the Guardian’ hadden een aantal goede adviezen rond de jaarwisseling. De SMART methode zegt bijvoorbeeld dat een voornemen Specifiek (concreet), Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden moet zijn om het goed te kunnen uitvoeren. Schuif het voornemen niet op de lange baan en begin meteen. Stel een plannetje op, waarbij je omstandigheden aanpast en obstakels uit de weg ruimt, bijvoorbeeld geen alcohol of snoep in huis halen.


We moeten nuchter en eerlijk naar onszelf kijken: we zijn niet perfect, niet rationeel, niet wilskrachtig en hebben hulp nodig. Als individuen hebben we zowel een planmatige als een uitvoerende kant. De eerste gaat over de lange termijn (gezondheid, pensioen), de tweede over plezier in het hier en nu en die kant is makkelijk te verleiden. Concentreer op je doel, begin met kleine stapjes, want hoe makkelijker, hoe meer kans van slagen. Maak het zo leuk mogelijk, in plaats van een kastijding. De beloning voor een goed resultaat dient meteen te volgen.

Heb compassie met jezelf. Het grootste obstakel in gewoontevorming is zelfkritiek, dat geringere motivatie en zwakkere zelfcontrole veroorzaakt.

Nieuwe gewoontevorming schijnt ’s morgens makkelijker te gaan, wanneer het stresshormoon cortisol actiever is en routines makkelijker wortel schieten.
Een belangrijk steuntje kunnen partner, familie en vrienden zijn door begrip, ondersteuning en groepscohesie. Deelnemers sluiten onderling vaak weddenschappen af.
Hou je vorderingen eerlijk bij. Dat geeft meer kans op succes. Wat ging er goed, wat minder en waarom en hoe pas ik mijn plannetje aan?
Kijk welke uitvluchten er mogelijk zijn. Als je ze van tevoren kent, maak je er waarschijnlijk minder misbruik van.

Ga weer aan de slag. Leven is vallen en opstaan en je betere zelf wordt niet in één dag gebouwd.

wilskracht….

 

Vol goede moed

2017 loopt op zijn eindje. Tijd om de balans op te maken en nieuwe voornemens voor 2018 te maken. Best spannend om dat op het gebied van houdingen en gedrag, van deugden te doen.

Zijn we er in 2017 betere mensen op geworden. Welke lofwaardige, verbeteringen hebben we aan onszelf, onze medemensen en aan de maatschappij aangebracht?
En wat zijn de plannen voor het komende jaar?
‘De Sociale Staat van Nederland 2017’ van het Sociaal Culturele Planbureau geeft aan dat de kwaliteit van leven van Nederlanders de afgelopen 25 jaar beter is geworden. Sinds 1990 is de levensverwachting sterk toegenomen, evenals het opleidingsniveau, de arbeidsparticipatie en het besteedbaar inkomen. De criminaliteit is afgenomen, de woningen zijn van een betere kwaliteit, meer Nederlanders sporten en we gaan vaker op vakantie.

De stemming in het land is in grote lijnen stabiel gebleven in de afgelopen 25 jaar. Nog steeds vindt rond de 85% dat het eigen gezin in welvaart leeft en vindt bijna de helft van de Nederlanders dat anderen in het algemeen wel te vertrouwen zijn. Rond de 85% zegt gelukkig te zijn.
Dat is fantastisch. Goed voor Nederland. We horen steevast bij de tien ‘beste’ landen op dit soort vergelijkingen. Waarschijnlijk horen jij en ik ook bij de gelukkigen. Het zou ons sieren mededogen te hebben met de vijf procent die arm en de vijftien procent die niet gelukkig zijn.
In de wereld als geheel gaat het ook de goede kant op, al zou je dat op basis van de dagelijkse berichtgeving niet zeggen. Het is wel zo dat er nog veel te doen valt voordat alle landen en groepen een adequaat welvaartsniveau hebben. Ondanks dreigementen her en der zijn er nu minder ernstige conflicten in de wereld dan voorheen en een flink deel van de wereldarmoede is uitgebannen. Het wereldontwikkelingsplan van de V. N. 2016 – 2030 zal naar verwachting een grote bijdrage aan wereldwijde ontwikkeling leveren en de ernstigste armoede uitbannen. Hoe dichter bij, hoe meer we geneigd zijn te helpen, maar het is met de hele ontwikkelingswereld, dichterbij en veraf, dat we solidair dienen te zijn.

Als we de kwaliteit van samenleven op deze wereld op een hoger ethisch plan willen brengen, moeten we dat laten blijken in onze meningen, houdingen en daden.


Kritische, constructieve meningsuiting is niet altijd makkelijk. Je moet lef hebben om voor je mening uit te komen als die indruist tegen de opvattingen van je omgeving. Politiek zijn we niet erg actief. Als Nederlandse leeuwen zouden we wat meer moed kunnen tonen om onze drang naar rechtvaardigheid en mededogen in actief gedrag om te zetten. Misschien is dat een goed voornemen voor volgend jaar: onze constructieve, maatschappelijke inzichten en meningen sterker uitdragen. Als je daar meer lef voor nodig hebt, laat je dan inspireren door het onderstaande gedicht van Toon Hermans

Bang
Ik ben niet bang voor stroppen
Voor floppen ben ‘k niet bang
Voor klappen noch voor schoppen
Voor kleunen op mijn wang
Ik wil geen woord meer horen
Van angst voor zorg en pijn
‘k heb al te veel verloren
Met botweg bang te zijn
Mijn moed was maar héél pover
Mijn lef was valse schijn
‘k heb nu geen tijd meer over
Om bang voor iets te zijn
Nu wil ik vrijuit leven
Als ’t effen kan héél lang
‘k ben niet kapot te krijgen
Dat komt: ik ben niet bang.

De ontwikkeling van de deugd moed is niet alleen goed voor constructieve deelname aan de politiek, het levert ook vruchten op voor andere zaken waar we mee te maken hebben, van loopbaan tot ontspanning en van zakelijke contacten tot liefdesverhoudingen.
Bij de verdere profilering van de deugd moed dienen we in de gaten te houden dat de drie andere kardinale deugden van: maat houden, wijsheid en liefde erbij betrokken dienen te worden om de deugd moed in balans te houden. Het mes kan aan vier kanten snijden!

Mensenrechten

 

Op zondag 10 december vieren we de 69ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). De proclamatie van deze rechten in 1948 was een mijlpaal in de wettelijke erkenning van de waardigheid van de mens. De Verklaring was en is van universele betekenis, omdat ze altijd en overal geldig is, voor alle landen en volken. De erkenning van gelijke en onvervreemdbare rechten voor alle leden van de menselijke familie wordt erkend als de basis voor vrijheid, rechtvaardigheid en vrede.
De Verklaring is kort, bevat slechts dertig artikelen en heeft geen bindende wetskracht. Die legale binding is gekomen door VN-verdragen die nadien zijn opgesteld over een groot aantal onderwerpen, zoals burger- en politieke rechten; economische, sociale en culturele rechten; discriminatie, foltering, gehandicapten, senioren, kinderen en migranten. Er zouden nog meer rechten bij kunnen komen, zoals het recht op vrede, op een ontwapende planeet en de rechten van toekomstige generaties.
Terwijl verdragen vooral volkenrechtelijke betekenis hebben en primair voor overheden van belang zijn, kunnen een aantal mensenrechten ook op gezins- en persoonlijk niveau toegepast worden, zoals vrijheid van meningsuiting en van geloof.

kinderrechten

Rechten brengen plichten met zich mee. Artikel 29 van de Universele Verklaring stelt: ’Eenieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is’.
Op persoonlijk niveau kunnen die rechten als tweevoudig gezien worden; ten eerste ervoor te zorgen dat men de rechten passief en/of actief uitoefent, bijvoorbeeld het recht op vrije meningsuiting. Een ander voorbeeld is het recht op een adequate levensstandaard, via een betaalde baan of via sociale voorzieningen.
Ten tweede kunnen deze rechten behalve voor individueel of familiaal genot, ook ten behoeve van anderen worden verdedigd en uitgeoefend.
Je zou vanwege hun algemeenheid de begrippen in de Universele Verklaring als waarden kunnen bestempelen, de uitwerking ervan in mensenrechtenverdragen als normen. Maar hoe breng je de samenleving en het individu ertoe het gewenste gedrag te vertonen. Want, ondanks continue vooruitgang, is er nog een wereld te winnen voor een betere naleving van de waarden en normen, zowel wat landen als wat personen betreft. Volgens de bekende theoloog Hans Küng hebben de Verenigde Naties door de Universele Verklaring en daaropvolgende Verdragen een enorme bijdrage aan globale vooruitgang geleverd. Niettemin, vond hij, dat een wereldethiek, die meer is dan alleen maar rechten, nog ontbrak. Rechten bestaan op het niveau van wetten en sancties. Hoewel die belangrijk zijn, maken de afwezigheid van eerlijkheid, innerlijke overtuiging en onvoorwaardelijke criteria het moeilijk om mensenrechten te verwezenlijken. Bijgevolg heeft de wereld een ethische basis nodig om de mensenrechten veilig te stellen, aldus Küng.

 

Het aankweken van deugden zou een waardevolle stap zijn in de versterking van de ethiek in het algemeen en van de mensenrechtenethiek in het bijzonder, omdat deugden het gedrag grondvesten op innerlijke overtuiging en persoonlijke motivatie. We denken hierbij aan de lijn van deugden: openheid, verdraagzaamheid, respect, beleefdheid, empathie en altruïsme. En aan de lijn rechtvaardigheid, integriteit en eerlijkheid.
De ons aangeboren zucht naar macht en rijkdom, op zowel maatschappelijk als persoonlijk niveau, wordt vaak prioriteit gegeven boven mensenrechten. Politieke en maatschappelijke instanties zijn nodig voor de bescherming en uitoefening van mensenrechten. Ze moeten evenwel hand in hand gaan met persoonlijke overtuigingen en gedrag. Deugden kunnen daarbij een handje helpen.

rechten en plichten in balans

 

Solidariteit met de Palestijnen

29 november is de VN-Dag van de Solidariteit met de Palestijnen. En er is reden te over om zich solidair met hen te voelen. Het Palestijnse volk is een hard lot aangedaan: hun land is grotendeels afgenomen, ze zijn met honderdduizenden verjaagd en vluchteling geworden, ze worden bezet, gediscrimineerd en afgeknepen in wat in feite een apartheidssysteem is. Overal controles en vernederingen. De miljoen Palestijnen in Gaza leven in wat het beste beschreven kan worden als een concentratiekamp. Palestina is een strafkolonie van Israël geworden.

De Palestijnen zijn niet het enige volk wat geterroriseerd is. In de loop van de geschiedenis zijn er vele volkeren gekoloniseerd, verdreven of uitgeroeid. En er kraaide amper een haan naar. Zo waren de tijden.
Zulke hardhandige kolonisering zou niet meer moeten kunnen, met de huidige Verenigde Naties, mensenrechten en ethisch bewustzijn, zeker niet door een volk wat ons het Oude Testament heeft overgeleverd en zeer hoogontwikkeld is. Om van je geloof te vallen! Je vraagt je af hoe dit heden ten dage nog mogelijk is.

Ongelooflijk, deze onderdrukking in 2017!

Het antwoord: extreme motivatie, sterke strategisch en organisatorische capaciteiten, machtige financiële en economische partners, meedogenloze onderdrukking, chantage, heilloze allianties, kortom een willekeurig gebruik van geoorloofde en ongeoorloofde middelen.

 

Het Joodse volk heeft verschrikkelijke geleden in de loop van de geschiedenis, laatstelijk in de Holocaust. Dat lijkt een trauma en een niets ontziende vastberadenheid, misschien wel wraakzucht, ontwikkeld te hebben. Het ware beter, zoals ook President Obama aangaf, als de Israël de deugden van vergeving en verzoening zou beoefenen, want het oudtestamentische spreekwoord: ‘Een oog, een oog, een tand, een tand’, leidt niet tot een constructieve oplossing, alleen maar tot weerwraak. In plaats van een terreurstaat, zou Israël, met zijn talrijke kwaliteiten, een licht voor de ontwikkeling van de wereld kunnen zijn.

vergeven en verzoenen

Je vraagt je alleen nog af hoe landen, bedrijven, organisaties en individuen dit massale onrecht niet alleen gedogen, maar er vaak zelfs aan mee werken. Het antwoord ligt bij de fenomenen macht en angst. Israël, gesteund door de V.S., en andere sympathisanten, is uitermate machtig en schroomt zich er niet voor landen en politici, ook in Nederland, te dwingen en zo nodig sancties op te leggen. En daar hebben weinigen van terug. We lopen gewoonlijk mee met de sterkste. Moed is een schaars goed!
We hebben er belang bij om onze steun uit te drukken voor een rechtvaardige oplossing van het Midden Oosten probleem en het daarbij stellen van grenzen aan het Israëlisch wangedrag. Zowel persoonlijk als via politieke vertegenwoordigers en het maatschappelijk middenveld. En zeker ook door boycot, desinvestering en sancties (BDS). Moed en rechtvaardigheden zijn twee kardinale deugden. De beoefening zou bijdragen aan het indammen van het gevaar uit het Midden Oosten.
We wensen rechtvaardigheid en vrede  in het Midden Oosten, vooral voor Palestina op deze dag

hoop voor de toekomst

.

 

Geweld tegen vrouwen en meisjes

Op 25 november viert de Verenigde Naties de Dag voor de Uitroeiing van Geweld tegen Vrouwen en Meisjes.
Geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest wijdverspreide, aanhoudende en verwoestende aantastingen van de mensenrechten in de wereld van vandaag. Het is een gevolg van discriminatie en van voortdurende ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Enkele gegevens
– Schattingen geven aan dat wereldwijd 35 % van vrouwen fysiek en/of seksueel geweld van een intieme partner, of seksueel geweld door een niet-partner, in hun leven hebben meegemaakt. In sommige landen hebben zelfs 70% van vrouwen fysiek of seksueel geweld van een intieme partner in hun leven ervaren.
– Wereldwijd hebben vrouwen die fysiek of seksueel mishandeld zijn door hun partner, een twee maal zo grote kans op abortus, bijna twee maal zoveel kans op depressie en in sommige streken anderhalf maal zoveel kans om HIV/AIDS op te lopen, vergeleken met vrouwen die geen geweld van hun partner ondervonden.
– Over psychologisch geweld zijn minder gegevens beschikbaar. Beperkte onderzoeksresultaten geven evenwel aan dat het veel voorkomt. Drie en veertig procent van de vrouwen in de Europese Unie hebben een of andere vorm van psychologisch geweld van een intieme partner meegemaakt in de loop van hun leven. Eén op de tien vrouwen in de Europese Unie heeft cyber-pesterij meegemaakt sinds de leeftijd van 15 jaar. Het risico is het grootst voor jonge vrouwen tussen 18 en 29 jaar.
– In het overkoepelend syntheserapport van het 2007 – 2010 onderzoek ‘Huiselijk Geweld in Nederland’ concluderen Van der Veen en Bogaerts voorzichtig dat in Nederland jaarlijks ongeveer 200.000 volwassenen slachtoffer worden van evident huiselijk geweld, ruim 9% van de populatie. Dit is een ruwe indicatie, waarbij incidenten in de huiselijke kring niet werden meegerekend. Het cijfer heeft dus betrekking op de meer ernstige gevallen van huiselijk geweld. Ongeveer 50% van de respondenten had nooit te maken met een voorval van huiselijk geweld, 40% van de respondenten had de afgelopen vijf jaar te maken met lichtere voorvallen of ernstiger voorvallen die zich meer dan vijf jaar geleden voordeden en , nogmaals, ruim 9% was de laatste vijf jaar slachtoffer van evident huiselijk geweld.
Vergelijkingen van cijfers tussen de verschillende landen zijn niet eenvoudig. Het lijkt er evenwel sterk op dat fysiek en/of seksueel geweld in Nederland minder voorkomt dan in armere landen. Bij ons en andere welvarende landen speelt psychologisch geweld een relatief grotere rol. Dit wordt geïllustreerd door de actuele #metoo campagnes.
Het is duidelijk dat we ons uiterste best moeten doen zowel fysiek/seksueel als psychologisch geweld tegen vrouwen en meisjes te verminderen en te voorkomen. De grotere openheid hierover in de samenleving, de grotere bereidheid van vrouwen aangifte te doen en de beschikbaarheid van beschermende instanties zijn positieve ontwikkelingen. Het is evenwel een hardnekkig probleem met taaie wortels in de samenleving en in de aard van de persoon. Seksualiteit is een primaire drijfveer. Hoewel het gedrag van vrouwen en meisjes sterk geëvolueerd is, speelt de man nog een overwegende rol in de toenadering tussen de seksen en speelt de factor ‘macht’ een belangrijke rol. In openlijke vorm heeft de man nog veel macht aan zijn kant. En zoals het spreekwoord zegt, macht corrumpeert, ook in de verhoudingen tussen de seksen

Een aanzienlijk deel van geweld tegen vrouwen vindt plaats in gezinnen. Daar kan men zich ontspannen, maar spanningen op allerlei gebied vinden hier ook zijn ontlading. Soms moeten er aanzienlijke verschillen in belangen, inzichten en gevoelens verzoend worden. Dat lukt in het ene gezin beter dan in het andere, om een variëteit van redenen. Je hebt houdingen en methoden nodig om oprechte belangenverschillen constructief op te lossen. Waar dat niet of niet goed lukt, ontstaan er frustraties, die op ongewenste manieren afgereageerd kunnen worden. De toegenomen welvaart heeft bij ons de problemen van armoede grotendeels opgelost en het samenleven voor de meesten verzacht. Nog niet zo in arme groepen of arme landen, waar gebrek aan geld spanningen kan oproepen of versterken.

Als de samenleving van alle vormen van fysiek/seksueel en psychologisch geweld gespeend zou zijn, zouden we, met een lichte overdrijving, in het aards paradijs wonen. Maar dan valt er nog het één en ander te doen, zoals de verbetering van houdingen en verfraaiing van ons gedrag ten aanzien van het andere geslacht. Ook een realistische kijk op liefde, verliefdheid en huwelijk, meer ruimdenkendheid, meer zelfbeheersing, meer altruïsme en zeker ook meer vergevingsgezindheid. Allemaal deugden waarin we ons kunnen oefenen. Je geluk kan er door bepaald worden, ook en vooral als het over samenleven met anderen gaat.

samen voor synergie