Pope Francis, Virtues for Curia

During his 2016 Christmas speech Pope Francis presented the Catholic church’s bureaucracy with a list of “needed virtues” including humanity, accountability and humility.
In what sounded like a pep talk for a beleaguered team (the Curia) in need of some spiritual sustenance, he listed 12 virtues that could serve as a practical aid to church officials.pope Francis
The other virtues included in the pope’s guide were a call for senior officials to be more pastoral in their approach, more reasonable and gentle, more charitable and honest, more open and mature, and more respectful, diligent and attentive.
“Accountable and trustworthy persons are those who honour their commitments with seriousness and responsibility when they are being observed, but above all when they are alone; they radiate a sense of tranquility because they never betray a trust,” Francis said.

Internationale solidariteit

Solidariteit, fundament van onze samenleving en tegenovergestelde van vijandschap. Wanneer en hoe geven we prioriteit aan solidariteit boven verdeeldheid?  We constateren met voldoening dat er een positieve trend bestaat in de geschiedenis. Nog niet zo heel lang geleden was er bijna permanente onenigheid, zo niet oorlog in onze landen. Kijk de geschiedenisboeken er maar op na. Denk vooral aan de twee Wereldoorlogen die hier vorige eeuw gevoerd zijn. Vergelijk dat met de oprichting en functionering van de Europese Unie waar de neuzen van Europese landen in dezelfde richting staan. Solidariteit, samenwerking en vrede in plaats van oorlog, afbraak en menselijke ellende. Allemaal tot stand gekomen door goede wil en menselijke inspanning. Zo is het  Europa vergaan en zo moet het ook in andere werelddelen kunnen. Hoewel er nog boze geesten bezworen moeten worden in het Midden-Oosten en sommige delen van Afrika.refugees welcome
De Verenigde Naties en andere gelijkgerichte organisaties spannen zich  in de positieve trend naar internationale solidariteit te versterken. Met goede resultaten, zoals het recente klimaatakkoord in Parijs aantoont. De technologische verworvenheden maken de wereld kleiner en brengen de verre mens binnen hand- of spreekbereik. Solidariteit evolueerde  van clan via dorp en stad, naar natie en vervolgens Europa. Nu is de hele mensheid aan de beurt.
Nabijheid en contact op vrijwillige basis roepen positieve gevoelens van begrip en verbondenheid op. De wil om minder bedeelden in de wereld te helpen is enorm. Dit komt tot uitdrukking in wereldwijde bewegingen als ‘Compassion’ (mededogen) van Karen Armstrong, die grote aanhang heeft, ook op landen- en stedenniveau. En laten we onze pet afnemen voor de humane paus Franciscus, solidair met armen en verstotenen.int vrouwendag 2014
Psychologisch zijn we als mens complex. Het zelfvertrouwen wordt bij sommigen helaas versterkt door zich af te zetten tegen andere individuen en groepen. Politiek wordt daar nog wel eens misbruik van gemaakt. Gezond zelfvertrouwen en een positieve kijk op het leven zijn de basis voor plezierige en vruchtbare relaties. Rechtvaardigheid, compassie en de liefde in al zijn vormen zijn ingrediënten van het solidariteitsrecept. Laten we er op deze dag eendracht, vooruitgang en vrede van bakken!

Recipe for Peace

The following beautiful Recipe for Peace was submitted by Paul Gable (ten years old from the Philippines), to a yearly literary competition for peace.

A Recipe for Peace

Ingredients:
3 cups of love
4 cups of justice
3 1/2 cups of kindness
many open hearts
1 cup of mercy
3 heaping teaspoons of sharing
6 cups of trust
many prayers
2 cups happiness

Melt

MX missiles, Magnum 33
guns, war toys, star wars, hate,
mistrust, evil, and rejection

Mix:

First mix justice and
mercy with kindness, then mix
peacefully love with trust.
Combine open hearts with prayers,
and finally add sharing with happiness.

Spread

to cities, countries,
neighborhoods, churches, mosques,
and then to the world.

Anti-corruptie dag

Op persoonlijk niveau schijnt corruptie geleidelijk en bijna onopvallend te beginnen, ook voor de persoon in kwestie. Er is simpele verleiding, het is makkelijk een excuus te vinden en er is geen controle. En stap voor stap gaat het dan de morele berg af. En op een gegeven moment zit je vast. Heb je kornuiten, medeplichtigheid en chantage. belasting6
Dat geldt ook voor grote bedrijven en de (semi-)overheid. Bij bedrijven gaat het om winst, overleving en werkgelegenheid. Er is pressie om te presteren en te leveren. En het business klimaat kan meedogenloos zijn. Ethische argumenten delven dan makkelijk het onderspit. De ethische moraal is er met de gestegen welvaart en de ontkerkelijking niet sterker op geworden. De hellevaart staat niet op de Tom-Tom.
Als je de media volgt, lijken corruptie en omkoperij welig te tieren, in alle sectoren. De privatisering van de maatschappij, sterk gepromoot door Reagan en Thatcher, lijkt er een oorzaak van.
Laten we ook de corrumperende invloed van de maffia’s niet vergeten. Honderden miljarden gaan door dat circuit. En het ziet er soms naar uit dat maffia-invloeden zich uitbreiden. Is het 5, 10 of 25% van het nationaal inkomen dat ‘besmet’ is ? Volgens studies van Prof Unger van de Universiteit van Utrecht wassen we jaarlijks tientallen miljarden euro’s wit.
De maat lijkt nu gelukkig vol. Van meerdere kanten wordt sterk op transparantie en integriteit gehamerd. De groep van Twintig, de OESO, de Europese Unie, de overheid ze zijn allemaal hard bezig om het corruptie-tij te keren. Transparency-International (transparency.org) is één van de eerste en grote voorvechters, die de jaarlijkse corruptie-perceptie index van landen in het leven heeft geroepen. Er is ook een Nederlandse tak (transparency.nl). En de Saxion Hogeschool is ook actief op dit gebied (corruptie.org). Nederland doet het relatief goed op de TI Corruptions Perception Index met in 2014 de achtste plaats onder de 175 vergeleken landen. Je vraagt je af hoe eerlijk het er aan toe gaat in landen die hoger dan plaats 100 staan! Grote ruimte voor verbetering zullen we maar zeggen! Daar hebben we wel met heel andere culturen dan de onze te maken, waar solidariteit met eigen familieverbanden traditioneel belangrijk is.
Volgens deskundigen is corruptie ook schadelijk voor de economie omdat fondsen niet op de meest efficiënte manier benut worden.
Corruptie is het tegendeel van eerlijkheid en rechtvaardigheid en het spreekt voor zich dat het eerste vervangen moet worden door de twee laatste.
Daar is geen simpele oplossing voor. Transparantie, nauw toezicht en effectieve sancties zijn belangrijk. Op persoonlijk niveau, morele overtuiging. Het is van essentieel belang dat de top van de maatschappij het goede voorbeeld geeft. belasting
Ondanks plaats acht op de Corruption Perceptions Index heeft Nederland op sommige punten een dubieuze reputatie, in casu dat het als belastingparadijs fungeert ten gunste van multinationals en ten koste van armere landen. Waar is de dominee die de koopman wat meer in de gaten zou moeten houden …. !?
Hoe heet dat ook weer? Waakzaam zijn over jezelf en je omgeving !? Individueel en collectief!

Afschaffing van de Slavernij

Het is nog niet zo heel lang geleden dat slavernij in het westen officieel werd afgeschaft: zo’n 150 jaar. Dat was een belangrijke humanitaire stap voorwaarts, één van de eerdere in een reeks. afschaffing slavernijNa de slavernij kwam de afschaffing van kolonisatie, de emancipatie van de vrouw en momenteel de emancipatie van lesbiennes , homo’s, biseksuelen en transgenders . We zijn op de goede weg. Respect voor andere schepsels, vooral dieren en de aarde zelf staat nu op het programma.
Formele afschaffing wil niet zeggen dat slavernij praktijken meteen en overal de wereld uit zijn; ze blijven in feite nog lang smeulen en vooruitgang is sneller in sommige landen en culturen dan in andere.
Er zijn landen, en Mauritanië wordt in dit verband genoemd, waar slavernij nog openlijk bestaat. Er zijn veel landen en plekken waar grote groepen nog een slavenbestaan leiden, zoals de Dalit in India. Neem ook het feit dat er ieder jaar een miljoen kinderen in de prostitutie wordt gedwongen. En de mensenhandel valt daar ook onder. En het feit dat één op de drie vrouwen seksueel misbruikt of fysiek mishandeld wordt in haar leven, ook bij ons!?moderne slavernij
Overal waar éénzijdige afhankelijkheid bestaat, is er een tendens, om meer macht uit te oefenen en zaken naar het voordeel van de machtshebber te regelen. Daaruit volgen vaak misbruik en excessen.
Om uit afhankelijkheid en misbruik te evolueren is er financiële onafhankelijkheid nodig. Werkgelegenheidscreatie of sociale vangnetten werken positief. Daarnaast een effectief rechtssysteem, dat bescherming biedt en mensenrechten veilig stelt. Deze normen dienen sociaal-cultureel geaccepteerd te zijn. Tenslotte burgers die zich ethisch verantwoord opstellen en gedragen. Allemaal langzame en complexe ontwikkelingen.
Maar er is onbetwist vooruitgang. De individuele burger, het politieke systeem en het maatschappelijke middenveld hebben nog meer steentjes bij te dragen om de waardigheid van iedere persoon te bewerkstelligen.
Verbeter de wereld en laten we bij onszelf beginnen. Have an anti-slavery day !

Solidariteit met het Palestijnse volk

Terecht als je sympathie hebt met de Palestijnen. Als traditionele bewoners van Palestina zijn er honderdduizenden van hun land verdreven en verblijven er miljoenen in vluchtelingenkampen in buurlanden. Ze leven in Palestina en Israël zelf onder een onmenselijk harde  bezetting  op de Westbank en het ergste soort concentratiekamp in Gaza. Op alle fronten worden ze afgeknepen, zodat ze naar onze begrippen een onmenswaardig leven leiden. Ze betalen de rekening van de holocaust. Is het dan niet begrijpelijk dat als je systematisch afgeknepen wordt en je een mensonwaardig bestaan moet leiden, je verzet gaat plegen!?
Er zijn aardig wat mensen die persoonlijk met hun lot sympathiseren, hele volkeren zelfs in het Midden-Oosten, maar om een aantal redenen lopen de politieke en zakelijke machtscentra in het westen achter. In vijftig jaar is men er niet in geslaagd om de rechten van de Palestijnse gemeenschap te respecteren. Erger nog, op het politieke niveau, ook in Nederland, is men niet bereid om rechtvaardigheid en bescherming van de Palestijnen te bewerkstelligen. Een bijna onbreekbare combinatie van zakelijke en politieke belangen en het gebruik van vaak oneerlijke praktijken maakt het moeilijk dat te corrigeren. En de media zijn helaas bevooroordeeld ten nadele van de Palestijnen.

gaza
Actie is reactie. Als het Westen niet bereid is rechtvaardigheid en menselijkheid voor de Palestijnen op te brengen, dan zal vroeger of later, direct of indirect de rekening worden gepresenteerd. Zo willen we liever niet denken. Daadwerkelijke solidariteit met bezet Palestina en met onderdrukte Palestijnen is helemaal op zijn plaats. Zijn we daar eerlijk genoeg in en hebben we voldoende lef dat te erkennen?

Komende maandag: Internationale Dag van Verdraagzaamheid

th

Tolerantie, een belangrijk fenomeen in het persoonlijke en sociale leven, voor onszelf, onze onmiddellijke omgeving en voor de wereld in het algemeen. De mate van tolerantie bepaalt grotendeels hoe we met elkaar omgaan. Of we ons afsluiten en de ander met een verschillend geloof, kleur, afkomst of geslacht als een soort vijandige of concurrerende persoon zien, waar we ons verre van moeten houden, die we in een negatief daglicht moeten zetten en die we moeten tegenwerken.
Zoals veel deugden hangt verdraagzaamheid nauw samen met andere gedragingen en houdingen en is het een complex psychologisch en sociaal verschijnsel.  Je hebt een zekere mate van zelfvertrouwen nodig om de onbekende andere met open geest en positief tegemoet te kunnen treden. Er dient ook een rechtvaardige verhouding te bestaan tussen zijn groep en mij en mijn groep, zodat ik geen reden voor wantrouwen, jaloezie of arrogantie heb. Ik heb vertrouwen in de medemens nodig om effectief met hem samen te werken en niet bang te zijn dat hij mij of de mijnen zal misbruiken.
Verdraagzaamheid gaat gepaard met medegevoel, sympathie en eventueel liefde voor de ander. Het is een onmisbaar element in de integratie van verschillende groepen en in het voorkomen of elimineren van discriminatie. Uit een onderzoek van de Groningse Universiteit in 2008 over het verband tussen deugden en de integratie van minderheden kwam naar voren dat alle groepen in dat onderzoek de deugd respect, nauw verbonden aan tolerantie, belangrijk vonden. Samen met openheid wordt het gezien als de beste mogelijkheid om de relatie tussen de verschillende bevolkingsgroepen te verbeteren.
Voor de goede verstandhouding van religies, culturen en landen is verdraagzaamheid belangrijk, zeker waar grote spanningen tussen grote culturen of landen bestaan, zoals in het Midden Oosten. Alle mensen zijn gelijk, maar om dat beter te ervaren zijn twee dingen behulpzaam. Het eerste, kennis van de ander en zijn cultuur; het tweede omgang met elkaar. Het onderwijs heeft daarbij de potentie en de plicht om neutrale kennis en een positieve houding bij te brengen over andere volkeren. Wat de omgang met anderen betreft, steken we veel op van de culturele uitwisselingen via persoonlijke contacten, vakanties  en zakendoen. De wereld wordt één netwerk en in toenemende mate gaan we elkaar zien als stadsgenoten en medereizigers. In de politiek wordt helaas regelmatig ‘verdeel en heers’ toegepast en worden verschillen tussen groepen uitgebuit voor politiek gewin.  Wij dienen daar voor te waken en ons permanent positief op te stellen en politici bij de goede les te houden. Er zijn talloze belangenverschillen en houdingen, maar die kunnen constructief aangepakt en opgelost worden. We moeten er voor zorgen dat de beroemde kreet ‘Alle Menschen werden Brüder’ werkelijkheid wordt!

31 oktober: wereldstedendag

 Vorig jaar woonde voor het eerst de helft van de wereldbevolking in steden. De toename van de stedelijke bevolking vertoont een duidelijke trend en wordt verwacht zich door te zetten, zowel in ontwikkelde als in opkomende landen. In onze ontwikkelde regio is het wat dubbelzinnig. In de jaren vijftig van de vorwereldstadige eeuw kregen we met suburbanisatie te maken, de trek van de middenklasse naar de woongebieden rond de grote steden. Langzamerhand zijn deze suburbane gebieden bij de grote steden gevoegd en krijgen we met grotere steden te maken. Vanwege beperkte faciliteiten in de dorpen en kleinere steden is er een trek van vooral jongere naar de grotere steden. Rond de helft van de jongeren volgt nu hoger of universitair onderwijs, beschikbaar alleen in grotere steden en de meesten blijven daar voor werk na hun studies. Winkel- en sociaal-culturele djakartavoorzieningen nemen af op het platteland, wat zich allemaal vertaalt in verdere urbanisatie.
In ontwikkelingslanden werkt de aantrekkingskracht van de stad nog veel sterker, voor onderwijs, voor werkgelegenheid en gewoonweg om te overleven. In de grote steden vallen er altijd meer kruimels van de tafel dan op het platteland.
In zowel de ontwikkelde als in de ontwikkelingswereld is de stad ook een magneet vooral voor jongeren, voor vrijheid, entertainment en zelfontplooiing. Een onmiskenbare troef, waar we ons voordeel mee kunnen doen.
Steden groeien in dit proces uit tot mega-agglomeraties met soms tientallen miljoenen inwoners. Vooral in opkomende landen, met vaak mijloenen in sloppenwijken, stelt een goed beheer van stedelijke agglomeraties voor bijna onoverkomelijke problemen. Wereldstedendag is een moment daar bij stil te staan en te zien wat we individueel en collectief kunnen doen om het leven in de stad aangenamer te maken. In onze westerse wereld zijn steden paradijsjes vergeleken met die in de opkomende en arme landen. Een rechtvaardigere verdeling van de ‘wereldkoek’ kan die verschillen slechten!

Dag van de Verenigde Naties

Een heuglijk verjaardagsfeest morgen, 24 oktober: de 70ste verjaardag van de Verenigde Naties. Voor personen een moment om het rustiger aan te gaan doen. Voor organisaties zoals de V.N. een moment om stil te staan aan de bijdrage aan de vaart der volken.

De V.N.is 70 jaar leden opgericht om na de gruwelijke ervaringen van de Tweede Wereldoorlog, oorlogen voorgoed uit te bannen. Voor de oprichting van de Organisatie werd in 1945 drie maanden vergaderd in San Francisco door 49 landen. Op 24 oktober werd het verdrag tot oprichting ondertekend. Voor het duurzaam uitbannen van oorlogen werd verstaan dat je grove onrechtvaardigheden uit de wereld moest helpen, zoals gebrek aan mensenrechten en armoede. Mensenrechten en ontwikkeling waren bijgevolg de twee andere belangrijke doeleinden, naast vrede, van de toen nieuwe wereldorganisatie.
In de 70 jaar is er door de V.N. veel verwezenlijkt. Allereerst is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 geproclameerd. Sindsdien zijn op basis daarvan talloze verdragen gesloten, onder meer op het gebied van discriminatie, foltering en vrouwenemancipatie. De mensenrechten zijn bijna dagelijks in het nieuws. De Mensenrechtenraad waakt ervoor dat de verdragen door lidstaten worden nageleefd en misstanden worden gesignaleerd.

Op het gebied van ontwikkeling is er mogelijk het meest gepresteerd. De organisatie in zijn geheel, maar in het bijzonder onderdelen, zoals UNICEF, UNCHR en UNDP, samen met de Gespecialiseerde Organisatie zoals FAO, WHO, ILO en UNICEF spenderen daar jaarlijks tientallen miljarden dollars aan. De Millenniumdoeleinden (2000-2015)  en de 17 recentelijk goedgekeurde Sustainable Development Goals, waaronder uitroeiing van de armoede in 2030, komen hier ook vandaan.

Op het gebied van vredeshandhaving, speciaal domein van de Veiligheidsraad, is het lastiger geweest. Dit is vooral te wijten aan de uitoefening van het vetorecht door één van de vijf permanente leden in de tijd van de Koude Oorlog. Niettemin wordt er vrede gehandhaafd in zo’n twintig potentiële brandhaarden met in totaal meer dan 100.000 vredestroepen. Ook wordt er veel gedaan aan ontwapening en aan preventieve diplomatie. Maar helaas is oorlog de wereld nog niet uit.
Er blijft nog veel werk aan de winkel alvorens alle wereldburgers een vreedzaam en welvarend bestaan hebben, zoals wij dat kennen in de westerse wereld. We mogen dan ook de Verenigde Naties sterkte en succes toewensen in het volgende decennium van haar bestaan. Een broodnodige wereldorganisatie. Als ze er niet was, zou ze uitgevonden moeten worden.

Armoede de wereld uit

17 oktober: Internationale Dag van de uitroeiing van de armoede

Verheugend te constateren dat de extreme armoede in de wereld op zijn retour is. Recente Wereldbankgegevens bevestigen informatie van de Verenigde Naties dat momenteel minder dan tien procent van de wereldbevolking onder de extreme armoedegrens zit. En daarbij is het criterium van 1.25 dollar per persoon per dag opgetrokken naar 1.90 dollar. Dat is fantastisch nieuws. Sinds 2000 zijn zeven honderd miljoen mensen uit de armoede gekomen door versnelde economische ontwikkeling, vooral in China.

De tien procent extreem armen betekent nog steeds zo’n 700 miljoen mensen. Vergeten we niet dat er in Nederland, met andere criteria weliswaar, ook zo’n acht procent onder de armoedegrens leeft.

De  recentelijk door de wereld aangenomen Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties beogen in de periode 2016-2030 de armoede in de wereld helemaal uit te roeien. Gebaseerd ook op de goede resultaten van de afgelopen 15 jaar, is er een goede kans dat dat zal lukken. Alle belangrijke sectoren in de samenleving: regeringen, NGO’s, private sector, maatschappelijk middenveld en wereldreligies hebben de handen ineen geslagen om dit te realiseren. Waar een wil is, is een weg en niets is meer effectief dan samenwerking. Niet alleen zal extreme armoede uitgebannen worden, de minder extreme vormen van armoede, nog steeds rond de helft van de wereldbevolking, zullen tegelijkertijd afnemen ten gunste van meer welvaart voor de momenteel minder extreme armen.
We moeten er tegelijkertijd wel voor zorgen dat we de wereldvrede handhaven en het milieu uit zijn armoedige toestand halen. Tot het laatste zullen regeringen hopelijk besluiten in de klimaatconferentie die eind november – begin december in Parijs gehouden gaat worden. De wereld kan dat ‘cadeau’ in de Sinterklaastijd niet onthouden worden!
Laten we ons ondertussen bewust zijn van de historisch uitzonderlijk welvarende situatie, waarin de overgrote meerderheid van ons zich hier bevindt. Laten we niet vergeten solidair te zijn met de nog resterende armen hier en met de grote groep in de rest van de wereld.