Internationale Dag tegen Vrouwenbesnijdenis (6 februari)

Vrouwenbesnijdenis omvat alle procedures die betrokken zijn bij het veranderen of beschadigen van vrouwelijke genitalia om niet-medische redenen. Het is het gedeeltelijk of volledig wegsnijden van de schaamlippen en/of de clitoris.
De behandeling wordt meestal uitgevoerd bij jonge meisjes ergens tussen de eerste jeugd en ongeveer 15 jaar. Internationaal wordt deze praktijk gezien als een schending van de rechten van meisjes en vrouwen.
De schatting is dat over de hele wereld momenteel tussen de 100 en 140 miljoen meisjes en vrouwen op de een of andere manier besneden zijn. Verwacht wordt dat er nog 15 miljoen bijkomen tussen nu en 2030.

fmg
Deze praktijk weerspiegelt  diepgewortelde  ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en is een extreme vorm van discriminatie. Het gebruik schendt ook de rechten van vrouwen op gezondheid, veiligheid en lichamelijke integriteit, hun rechten om gevrijwaard te zijn tegen foltering en wrede, onmenselijke en vernederende behandelingen en hun recht op leven, wanneer de procedure de dood ten gevolge heeft.

Het V.N. Bevolkingsfonds en UNICEF runnen het grootste wereldprogramma om de afschaffing van vrouwenbesnijdenis te bespoedigen. Het gaat om nationale projecten in 17 Afrikaanse landen plus regionale en wereldwijde projecten. Het thema dit jaar voor de Internationale Dag luidt ‘ De nieuwe wereldontwikkelingsdoelen bereiken door de afschaffing van vrouwenbesnijdenis in 2030’. De 17 nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen beogen de wereld te transformeren over de komende 15 jaar. Zij bouwen voort op het succes van de Millennium Ontwikkelingsdoelen, die door de Verenigde Naties in 2000 waren aangenomen  en die de levens van miljoenen mensen in de wereld hebben verbeterd.
Vrouwen zijn, in mindere of meerder mate, steeds gediscrimineerd geweest in de geschiedenis. Vrouwenbesnijdenis  is één fmg3van de ergste vormen ervan ; het kan ook wreedheid en foltering genoemd worden. Desondanks roei je zo’n traditie niet makkelijk uit; ze zit in de cultuur ingebakken  en de leden van zo’n cultuur geloven dat het zo hoort. Het zijn doorgaans vrouwen die de besnijdenis uitvoeren.
We maken in het westen goede voortgang met de emancipatie van de vrouw. We zijn er nog niet. Maar laten we de vrouwen in Afrika niet vergeten, die hebben  nog een paar stappen meer te zetten.

Wereldreligie-dag

Hoewel nog een groot deel van de West-Europese bevolking officieel geregistreerd staat als lid van een bepaalde religie, praktiseert minder dan 10 percent. Wel zijn er veel mensen die in ‘iets’ geloven, de ‘ietsisten’. Dat geloof helpt hen moeilijke vragen over oorsprong van aarde, leven en het ‘hierna’ te beantwoorden of te sussen. Het is nog geen honderd jaar geleden dat het leven van de overgrote meerderheid van de bevolking bepaald werd door religieuze geboden, verboden en praktijken, van de vroege morgen tot de late avond. Bij de meeste mensen in Nederland speelt religie nu praktisch geen rol meer. Een bijna onbevattelijk paradigma. En voor zover we kunnen zien zijn de mensen nu niet ongelukkiger en niet slechter dan toen.
In onze regio, heeft de religie, in casu het christendom enorm veel goed gedaan, in feite de maatschappij van de grond af helpen opbouwen, zeker op de gebieden van onderwijs, armoedebestrijding en zorg. Vaak ook op economisch terrein. De religie heeft ook morele steun en soelaas geboden in de harde bestaanswereld van eerdere tijden.

blog 14 2Behalve een antwoord op existentiële vragen hebben religies ook grote invloed uitgeoefend op de functionering van samenlevingen. Die invloeden zijn structureel heilzaam , alhoewel er ook binnen en tussen religies gruwelijke oorlogen gewoed hebben, denk aan de reformatie  in onze landen en aan de huidige Sunni-Shia kloof in het Midden Oosten.
Soms streng gesanctioneerd, zijn de basisbeginselen van de wereldreligies constructief en vreedzaam. Het is de toepassing in de praktijk en de vermenging van theologische principes met maatschappelijke belangen, die de afwijkingen verklaart.  En in veel situaties heeft niet de religie, maar seculiere macht en rijkdom het laatste woord, denk aan de periodes van slavernij en kolonisatie. In het verleden maar ook nu nog in landen in het Midden-Oosten zien we een grote kloof tussen wat hun religie voorschrijft en wat er in de  politiek gebeurt .
Karen Armstrong, ex-religieuze en vermaarde  godsdienstkenner beschouwt dat het gemeenschappelijke element van de wereldreligies, mededogen of compassie met de ander is, in positieve vorm: wat u wilt dat u geschiedt, doe dat ook aan een ander.  Laten we op wereldreligie-dag stil staan bij de heilzame invloed van de wereldreligies, in het verleden en in het heden en laten we mededogen en humanisme als een leidraad van onze samenlevingen en ons eigen leven maken. Laten we er ook mee voor helpen zorgen dat landen doen wat hun religie voorschrijft

Bevlogen Nieuwjaar

 

 

De huidige cyclus van onze jaartelling loopt op zijn eindje en een nieuwe ronde staat voor de deur. De start van onze jaartelling werd bepaald door de geboorte van Jezus, volgens de Gregoriaanse kalender 2015 jaar geleden. De Joodse en de Chinese jaartellingen zijn stukken ouder dan de onze, de Islamitische daarentegen zo’n 700 jaar jonger. De zon en de maan zijn bepalend voor de logica van al onze jaartellingen.

Nieuwjaar 2016

We hebben de gewoonte het oude jaar feestelijk uit te zwaaien en tegelijkertijd het nieuwe uitbundig te verwelkomen. We bekijken hoe positief en/of negatief het voorbije jaar is geweest en velen van ons maken goede voornemens voor het komende jaar. We wensen elkaar goede gezondheid, welvaart, welzijn en geluk toe en zijn doorgaans positief gestemd over onze nabije toekomst.

We wensen dat de lezer al deze goede zaken volop ten deel moge vallen in 2016. We hopen dat voor alle bewoners van onze planeet vrede en rechtvaardigheid hun deel mogen worden. Dat onze leiders de goede wil en de kracht hebben dat in toenemende mate te realiseren.

Nieuwjaar 3

Wij moeten ze een handje helpen, door eigen voorbeeldig gedrag en door deelname aan politieke en maatschappelijke bewegingen ten gunste van minder bedeelden en onderdrukten. Als we resultaten willen boeken, kunnen we het best een plan smeden. Dat hoeft niet gedetailleerd te zijn, maar dient wel grote lijnen aan te geven. Anders riskeren we te verdwalen en vast te lopen. En haalbare doelen en trajecten zijn doorgaans productiever dan onwezenlijke dromen. Voldoening in een geslaagde stap levert de motivatie voor het zetten van de volgende!

Het schijnt dat op zijn best een derde van ons floreert. Eeuwig zonde niet proberen uit te blinken, want men haalt bij lange niet uit het leven wat erin zit. Er is geen reden om bang te zijn voor wat dan ook en niet geschoten is altijd mis. Optimisme en geluk zijn voor een groot deel maakbaar. Bevlogen zijn door idealen, wensen en optimisme is het zout in onze levenspap. Mengen we in dat recept nog wat andere deugden, dan zijn we op de goede weg. Vooral rijkelijk strooien met rechtvaardigheid, mededogen en liefde.

Nieuwjaar 2

 

Van harte een liefdevol en bezielend Nieuwjaar.

 

 

 

 

Pope Francis, Virtues for Curia

During his 2016 Christmas speech Pope Francis presented the Catholic church’s bureaucracy with a list of “needed virtues” including humanity, accountability and humility.
In what sounded like a pep talk for a beleaguered team (the Curia) in need of some spiritual sustenance, he listed 12 virtues that could serve as a practical aid to church officials.pope Francis
The other virtues included in the pope’s guide were a call for senior officials to be more pastoral in their approach, more reasonable and gentle, more charitable and honest, more open and mature, and more respectful, diligent and attentive.
“Accountable and trustworthy persons are those who honour their commitments with seriousness and responsibility when they are being observed, but above all when they are alone; they radiate a sense of tranquility because they never betray a trust,” Francis said.

Internationale solidariteit

Solidariteit, fundament van onze samenleving en tegenovergestelde van vijandschap. Wanneer en hoe geven we prioriteit aan solidariteit boven verdeeldheid?  We constateren met voldoening dat er een positieve trend bestaat in de geschiedenis. Nog niet zo heel lang geleden was er bijna permanente onenigheid, zo niet oorlog in onze landen. Kijk de geschiedenisboeken er maar op na. Denk vooral aan de twee Wereldoorlogen die hier vorige eeuw gevoerd zijn. Vergelijk dat met de oprichting en functionering van de Europese Unie waar de neuzen van Europese landen in dezelfde richting staan. Solidariteit, samenwerking en vrede in plaats van oorlog, afbraak en menselijke ellende. Allemaal tot stand gekomen door goede wil en menselijke inspanning. Zo is het  Europa vergaan en zo moet het ook in andere werelddelen kunnen. Hoewel er nog boze geesten bezworen moeten worden in het Midden-Oosten en sommige delen van Afrika.refugees welcome
De Verenigde Naties en andere gelijkgerichte organisaties spannen zich  in de positieve trend naar internationale solidariteit te versterken. Met goede resultaten, zoals het recente klimaatakkoord in Parijs aantoont. De technologische verworvenheden maken de wereld kleiner en brengen de verre mens binnen hand- of spreekbereik. Solidariteit evolueerde  van clan via dorp en stad, naar natie en vervolgens Europa. Nu is de hele mensheid aan de beurt.
Nabijheid en contact op vrijwillige basis roepen positieve gevoelens van begrip en verbondenheid op. De wil om minder bedeelden in de wereld te helpen is enorm. Dit komt tot uitdrukking in wereldwijde bewegingen als ‘Compassion’ (mededogen) van Karen Armstrong, die grote aanhang heeft, ook op landen- en stedenniveau. En laten we onze pet afnemen voor de humane paus Franciscus, solidair met armen en verstotenen.int vrouwendag 2014
Psychologisch zijn we als mens complex. Het zelfvertrouwen wordt bij sommigen helaas versterkt door zich af te zetten tegen andere individuen en groepen. Politiek wordt daar nog wel eens misbruik van gemaakt. Gezond zelfvertrouwen en een positieve kijk op het leven zijn de basis voor plezierige en vruchtbare relaties. Rechtvaardigheid, compassie en de liefde in al zijn vormen zijn ingrediënten van het solidariteitsrecept. Laten we er op deze dag eendracht, vooruitgang en vrede van bakken!

Recipe for Peace

The following beautiful Recipe for Peace was submitted by Paul Gable (ten years old from the Philippines), to a yearly literary competition for peace.

A Recipe for Peace

Ingredients:
3 cups of love
4 cups of justice
3 1/2 cups of kindness
many open hearts
1 cup of mercy
3 heaping teaspoons of sharing
6 cups of trust
many prayers
2 cups happiness

Melt

MX missiles, Magnum 33
guns, war toys, star wars, hate,
mistrust, evil, and rejection

Mix:

First mix justice and
mercy with kindness, then mix
peacefully love with trust.
Combine open hearts with prayers,
and finally add sharing with happiness.

Spread

to cities, countries,
neighborhoods, churches, mosques,
and then to the world.

Anti-corruptie dag

Op persoonlijk niveau schijnt corruptie geleidelijk en bijna onopvallend te beginnen, ook voor de persoon in kwestie. Er is simpele verleiding, het is makkelijk een excuus te vinden en er is geen controle. En stap voor stap gaat het dan de morele berg af. En op een gegeven moment zit je vast. Heb je kornuiten, medeplichtigheid en chantage. belasting6
Dat geldt ook voor grote bedrijven en de (semi-)overheid. Bij bedrijven gaat het om winst, overleving en werkgelegenheid. Er is pressie om te presteren en te leveren. En het business klimaat kan meedogenloos zijn. Ethische argumenten delven dan makkelijk het onderspit. De ethische moraal is er met de gestegen welvaart en de ontkerkelijking niet sterker op geworden. De hellevaart staat niet op de Tom-Tom.
Als je de media volgt, lijken corruptie en omkoperij welig te tieren, in alle sectoren. De privatisering van de maatschappij, sterk gepromoot door Reagan en Thatcher, lijkt er een oorzaak van.
Laten we ook de corrumperende invloed van de maffia’s niet vergeten. Honderden miljarden gaan door dat circuit. En het ziet er soms naar uit dat maffia-invloeden zich uitbreiden. Is het 5, 10 of 25% van het nationaal inkomen dat ‘besmet’ is ? Volgens studies van Prof Unger van de Universiteit van Utrecht wassen we jaarlijks tientallen miljarden euro’s wit.
De maat lijkt nu gelukkig vol. Van meerdere kanten wordt sterk op transparantie en integriteit gehamerd. De groep van Twintig, de OESO, de Europese Unie, de overheid ze zijn allemaal hard bezig om het corruptie-tij te keren. Transparency-International (transparency.org) is één van de eerste en grote voorvechters, die de jaarlijkse corruptie-perceptie index van landen in het leven heeft geroepen. Er is ook een Nederlandse tak (transparency.nl). En de Saxion Hogeschool is ook actief op dit gebied (corruptie.org). Nederland doet het relatief goed op de TI Corruptions Perception Index met in 2014 de achtste plaats onder de 175 vergeleken landen. Je vraagt je af hoe eerlijk het er aan toe gaat in landen die hoger dan plaats 100 staan! Grote ruimte voor verbetering zullen we maar zeggen! Daar hebben we wel met heel andere culturen dan de onze te maken, waar solidariteit met eigen familieverbanden traditioneel belangrijk is.
Volgens deskundigen is corruptie ook schadelijk voor de economie omdat fondsen niet op de meest efficiënte manier benut worden.
Corruptie is het tegendeel van eerlijkheid en rechtvaardigheid en het spreekt voor zich dat het eerste vervangen moet worden door de twee laatste.
Daar is geen simpele oplossing voor. Transparantie, nauw toezicht en effectieve sancties zijn belangrijk. Op persoonlijk niveau, morele overtuiging. Het is van essentieel belang dat de top van de maatschappij het goede voorbeeld geeft. belasting
Ondanks plaats acht op de Corruption Perceptions Index heeft Nederland op sommige punten een dubieuze reputatie, in casu dat het als belastingparadijs fungeert ten gunste van multinationals en ten koste van armere landen. Waar is de dominee die de koopman wat meer in de gaten zou moeten houden …. !?
Hoe heet dat ook weer? Waakzaam zijn over jezelf en je omgeving !? Individueel en collectief!

Afschaffing van de Slavernij

Het is nog niet zo heel lang geleden dat slavernij in het westen officieel werd afgeschaft: zo’n 150 jaar. Dat was een belangrijke humanitaire stap voorwaarts, één van de eerdere in een reeks. afschaffing slavernijNa de slavernij kwam de afschaffing van kolonisatie, de emancipatie van de vrouw en momenteel de emancipatie van lesbiennes , homo’s, biseksuelen en transgenders . We zijn op de goede weg. Respect voor andere schepsels, vooral dieren en de aarde zelf staat nu op het programma.
Formele afschaffing wil niet zeggen dat slavernij praktijken meteen en overal de wereld uit zijn; ze blijven in feite nog lang smeulen en vooruitgang is sneller in sommige landen en culturen dan in andere.
Er zijn landen, en Mauritanië wordt in dit verband genoemd, waar slavernij nog openlijk bestaat. Er zijn veel landen en plekken waar grote groepen nog een slavenbestaan leiden, zoals de Dalit in India. Neem ook het feit dat er ieder jaar een miljoen kinderen in de prostitutie wordt gedwongen. En de mensenhandel valt daar ook onder. En het feit dat één op de drie vrouwen seksueel misbruikt of fysiek mishandeld wordt in haar leven, ook bij ons!?moderne slavernij
Overal waar éénzijdige afhankelijkheid bestaat, is er een tendens, om meer macht uit te oefenen en zaken naar het voordeel van de machtshebber te regelen. Daaruit volgen vaak misbruik en excessen.
Om uit afhankelijkheid en misbruik te evolueren is er financiële onafhankelijkheid nodig. Werkgelegenheidscreatie of sociale vangnetten werken positief. Daarnaast een effectief rechtssysteem, dat bescherming biedt en mensenrechten veilig stelt. Deze normen dienen sociaal-cultureel geaccepteerd te zijn. Tenslotte burgers die zich ethisch verantwoord opstellen en gedragen. Allemaal langzame en complexe ontwikkelingen.
Maar er is onbetwist vooruitgang. De individuele burger, het politieke systeem en het maatschappelijke middenveld hebben nog meer steentjes bij te dragen om de waardigheid van iedere persoon te bewerkstelligen.
Verbeter de wereld en laten we bij onszelf beginnen. Have an anti-slavery day !

Solidariteit met het Palestijnse volk

Terecht als je sympathie hebt met de Palestijnen. Als traditionele bewoners van Palestina zijn er honderdduizenden van hun land verdreven en verblijven er miljoenen in vluchtelingenkampen in buurlanden. Ze leven in Palestina en Israël zelf onder een onmenselijk harde  bezetting  op de Westbank en het ergste soort concentratiekamp in Gaza. Op alle fronten worden ze afgeknepen, zodat ze naar onze begrippen een onmenswaardig leven leiden. Ze betalen de rekening van de holocaust. Is het dan niet begrijpelijk dat als je systematisch afgeknepen wordt en je een mensonwaardig bestaan moet leiden, je verzet gaat plegen!?
Er zijn aardig wat mensen die persoonlijk met hun lot sympathiseren, hele volkeren zelfs in het Midden-Oosten, maar om een aantal redenen lopen de politieke en zakelijke machtscentra in het westen achter. In vijftig jaar is men er niet in geslaagd om de rechten van de Palestijnse gemeenschap te respecteren. Erger nog, op het politieke niveau, ook in Nederland, is men niet bereid om rechtvaardigheid en bescherming van de Palestijnen te bewerkstelligen. Een bijna onbreekbare combinatie van zakelijke en politieke belangen en het gebruik van vaak oneerlijke praktijken maakt het moeilijk dat te corrigeren. En de media zijn helaas bevooroordeeld ten nadele van de Palestijnen.

gaza
Actie is reactie. Als het Westen niet bereid is rechtvaardigheid en menselijkheid voor de Palestijnen op te brengen, dan zal vroeger of later, direct of indirect de rekening worden gepresenteerd. Zo willen we liever niet denken. Daadwerkelijke solidariteit met bezet Palestina en met onderdrukte Palestijnen is helemaal op zijn plaats. Zijn we daar eerlijk genoeg in en hebben we voldoende lef dat te erkennen?

Komende maandag: Internationale Dag van Verdraagzaamheid

th

Tolerantie, een belangrijk fenomeen in het persoonlijke en sociale leven, voor onszelf, onze onmiddellijke omgeving en voor de wereld in het algemeen. De mate van tolerantie bepaalt grotendeels hoe we met elkaar omgaan. Of we ons afsluiten en de ander met een verschillend geloof, kleur, afkomst of geslacht als een soort vijandige of concurrerende persoon zien, waar we ons verre van moeten houden, die we in een negatief daglicht moeten zetten en die we moeten tegenwerken.
Zoals veel deugden hangt verdraagzaamheid nauw samen met andere gedragingen en houdingen en is het een complex psychologisch en sociaal verschijnsel.  Je hebt een zekere mate van zelfvertrouwen nodig om de onbekende andere met open geest en positief tegemoet te kunnen treden. Er dient ook een rechtvaardige verhouding te bestaan tussen zijn groep en mij en mijn groep, zodat ik geen reden voor wantrouwen, jaloezie of arrogantie heb. Ik heb vertrouwen in de medemens nodig om effectief met hem samen te werken en niet bang te zijn dat hij mij of de mijnen zal misbruiken.
Verdraagzaamheid gaat gepaard met medegevoel, sympathie en eventueel liefde voor de ander. Het is een onmisbaar element in de integratie van verschillende groepen en in het voorkomen of elimineren van discriminatie. Uit een onderzoek van de Groningse Universiteit in 2008 over het verband tussen deugden en de integratie van minderheden kwam naar voren dat alle groepen in dat onderzoek de deugd respect, nauw verbonden aan tolerantie, belangrijk vonden. Samen met openheid wordt het gezien als de beste mogelijkheid om de relatie tussen de verschillende bevolkingsgroepen te verbeteren.
Voor de goede verstandhouding van religies, culturen en landen is verdraagzaamheid belangrijk, zeker waar grote spanningen tussen grote culturen of landen bestaan, zoals in het Midden Oosten. Alle mensen zijn gelijk, maar om dat beter te ervaren zijn twee dingen behulpzaam. Het eerste, kennis van de ander en zijn cultuur; het tweede omgang met elkaar. Het onderwijs heeft daarbij de potentie en de plicht om neutrale kennis en een positieve houding bij te brengen over andere volkeren. Wat de omgang met anderen betreft, steken we veel op van de culturele uitwisselingen via persoonlijke contacten, vakanties  en zakendoen. De wereld wordt één netwerk en in toenemende mate gaan we elkaar zien als stadsgenoten en medereizigers. In de politiek wordt helaas regelmatig ‘verdeel en heers’ toegepast en worden verschillen tussen groepen uitgebuit voor politiek gewin.  Wij dienen daar voor te waken en ons permanent positief op te stellen en politici bij de goede les te houden. Er zijn talloze belangenverschillen en houdingen, maar die kunnen constructief aangepakt en opgelost worden. We moeten er voor zorgen dat de beroemde kreet ‘Alle Menschen werden Brüder’ werkelijkheid wordt!