Dag van verdraagzaamheid (16 november)

 

verdraagzaamheid6
Aangezien oorlog ontstaat in de menselijke geest, is het ook in de menselijke geest dat de verdediging van de vrede moet worden opgebouwd.
                            UNESCO Constitutie

Verdraagzaamheid is respect voor de rijke verscheidenheid van wereldculturen, en voor de verschillende manieren waarop mensen het leven beleven. Verdraagzaamheid wordt gestimuleerd door kennis, openheid, communicatie en vrijheid van denken, geweten en geloof. Tolerantie is harmonie in verscheidenheid. Het is niet alleen een morele plicht, maar tevens een politiek en wettelijk vereiste. Verdraagzaamheid is de deugd die vrede mogelijk maakt en bijdraagt aan de transformatie van een oorlogs- in een vredescultuur.
Tolerantie is geen concessie, gunst of hype. Het is bovenal een actieve houding, aangezet door de erkenning van de universele mensenrechten en fundamentele vrijheden van anderen. Tolerantie dient toegepast te worden door zowel individuen als staten.

Bovenstaande definitie staat in artikel 1 van de ‘Declaration of Principles on Tolerance’ die door UNESCO in 1995 is uitgevaardigd. UNESCO, de VN Organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, is opgericht op 16 november 1945, de Internationale Dag van verdraagzaamheid in de veronderstelling dat oorlogen vermeden kunnen worden als mensen elkaar beter leren kennen en begrijpen.

verdraagzaamheid4
samen op weg..

 

Verdraagzaamheid is een continu engagement om met elkaar van gedachten te wisselen ondanks  tekorten aan begrip en andere hindernissen. Wanneer gewelddadig extremisme boodschappen verspreidt van haat en intolerantie, als mensen lijden onder vervolging, uitsluiting of discriminatie op basis van hun geloof of achtergrond, dan moeten wij een andere boodschap brengen, een open oproep voor verdraagzaamheid. Tolerantie is de steunpilaar van duurzaam wereldburgerschap. Het versnelt innovatie en creativiteit en laat ons zien dat er andere manieren zijn om naar de wereld te kijken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog, het is samenleven met onze verschillen van geslacht, ras, taal, godsdienst of cultuur, terwijl we universeel respect promoten voor rechtvaardigheid en mensenrechten, waarop dit samenleven berust. Vrede is niet vanzelfsprekend. Het is een keuze die telkens opnieuw gemaakt moet worden, een alledaagse beslissing zelfs om te gaan voor een oprechte dialoog met individuen en groepen.verdraagzaamheid3
Geconstateerd is dat verdraagzaamheid in Nederland de laatste decennia is afgenomen. We zouden er goed aan doen onze vroegere uitstekende reputatie van openheid, verdraagzaamheid en gastvrijheid in ere te herstellen.
Om het toen door de V.N. uitgeroepen Jaar van de Verdraagzaamheid en de 125ste verjaardag van de geboorte van Mahatma Gandhi te vieren, riep UNESCO in 1995de Madanjeet Singh Prijs voor de Bevordering van Verdraagzaamheid en Geweldloos Verzet in het leven. Die prijs wordt iedere twee jaar uitgeloofd. In 2016 is hij toegekend aan het Russische Federale Centrum voor Verdraagzaamheid, Psychologie en Onderwijs (Tolerantiecentrum).

verdraagzaamheid2
geef me je hand

Nieuws: Jan Pronk. Op Zoek naar een Nieuwe kaart

Boekbespreking

9200000053205684-jpg-jan-pronk
Dit boek, bijna een jaar oud,  gaat over ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking in de ruime zin van het woord. Jan pronk is een goeroe op dit gebied. Zo’n 50 jaar ervaring, van velerlei aard en niveau, onder meer vier keer Minister van Ontwikkelingshulp (PvdA) en Adjunct Secretaris-Generaal van UNCTAD (VN).
Een hoofdstuk uit het boek draagt de titel ‘De Nieuwe Jungle’, hij schetst het als een strijdperk waarin de zwakste en meest kwetsbare groepen het onderspit jan-pronk2delven, met als gevolg een nieuwe apartheid. In een ander hoofdstuk behandelt hij een aantal, zoals hij die noemt, drogredenen bij het formuleren van ontwikkelingsbeleid, bijvoorbeeld dat mensenrechten westers zijn, dat ongelijkheid in de maatschappij beter voor iedereen is, dat er eerst economische groei moet zijn en daarna pas verdeling, de maakbaarheid van de samenleving, en Nederland koopman of dominee?

Pronk houdt een vurig betoog voor onze medeverantwoordelijkheid voor de zwakken in onze maatschappij en de plicht een betere wereld te maken.
Ontwikkelingshulp heeft voor Pronk hoogstens een katalyserende werking, die nog verkeerd kan uitwerken ook. Het belangrijkste bij ontwikkelingssamenwerking is volgens hem: algehele overeenstemming over waarden en doeleinden, de te kiezen richting, de benodigde middelen onderweg en de wijze waarop die worden toegepast, door wie en ten bate van wie.
Dit is een fantastisch boek als je zelf een loopbaan in ontwikkelingshulp hebt gehad. Pronk analyseert de geschiedenis van ontwikkelingshulp sinds zijn ontstaan in het midden van de vorige eeuw, de evolutie die het heeft doorgemaakt en de rol die het nu zou moeten spelen.

jan-pronk5

Hij bespreekt dit met een brede visie, een doorwrochte analyse en in een heldere taal. Het gaat over een breed terrein van internationale samenwerking en hij geeft duidelijk aan wat de diverse actoren, regeringen, bedrijven, internationale organisaties, grote en kleine NGO’s individueel en collectief zouden moeten doen om tot een rechtvaardiger en welvarender wereld te geraken. Hij heeft geen goed woord over voor de neoliberale opstelling en betreurt dat Nederland, de vroegere internationale voorvechter van ontwikkelingshulp, zijn glans daarin heeft verloren, ontwikkelingshulp heeft teruggeschroefd en voorrang geeft aan het bedrijfsleven.
Niet alleen geeft het boek een diepgaand betoog over ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking per se, de brede eruditie en rijke ervaring van de schrijver spreken telkens weer.
Jan Pronk erkent dat er op een aantal terreinen vooruitgang in de wereld is geboekt, maar hij is geen optimist over de toekomst. Niet zwartgallig, nuchter misschien. Hij is een overtuigd ontwikkelingsapostel. Zijn medeleven en bezorgdheid over het lot van de minder bedeelden spreekt oprecht uit vele pagina’s.
Dit boek is een must voor iedereen die met wereldontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking te maken heeft of te maken heeft gehad, of erin geïnteresseerd is.

jan-pronk5