Info. Deugden bij filosoof/romancier Alain de Botton

Filosofen houden er vaak andere rangordes van deugden op na. Wij willen graag de ‘set of 10 new virtues for atheists’ van Alain de Botton met u delen. Hij is een bekend romancier en filosoof en heeft een aantal populaire boeken op zijn naam staan, onder meer over liefde en geluk. Hij heeft onder School of Life een groot aantal interessante lezingen op youtube staan, onder meer over liefde, seksualiteit en romantiek. Hij stelt onder meer vast dat vluchtige romantiek de ware liefde schaadt.


De rangorde van de 10 deugden is verschillend van onze rangorde, maar ze komen in grote trekken overeen. Resilience (veerkracht) en self-awareness (zelfbewustzijn) staan normaal niet op andere deugdlijsten, maar zijn zeker waardevolle, zo niet essentiële eigenschappen in de moderne maatschappij.

De Botton’s tien geboden voor atheisten zijn (in het Engels):
1. Resilience. Keeping going even when things are looking dark.
2. Empathy. The capacity to connect imaginatively with the sufferings and unique experiences of another person.
3. Patience. We should grow calmer and more forgiving by getting more realistic about how things actually tend to go.
4. Sacrifice. We won’t ever manage to raise a family, love someone else or save the planet if we don’t keep up with the art of sacrifice.
5. Politeness. Politeness is very linked to tolerance, the capacity to live alongside people whom one will never agree with, but at the same time, can’t avoid.
6. Humour. Like anger, humour springs from disappointment, but it’s disappointment optimally channelled.
7. Self-Awareness. To know oneself is to try not to blame others for one’s troubles and moods; to have a sense of what’s going on inside oneself, and what actually belongs to the world.
8. Forgiveness. It’s recognising that living with others isn’t possible without excusing errors.
9. Hope. Pessimism isn’t necessarily deep, nor optimism shallow.
10. Confidence. Confidence isn’t arrogance, it’s based on a constant awareness of how short life is and how little we ultimately lose from risking everything.

Nieuws: ZevenZondenspel

De Zeven Hoofdzonden van Jheroen Bosch

Er is een nieuw strategisch familiespel op de martkt: het ZevenZondenspel. Het spel is ontworpen door Birgitta Hermans en gebruikt de symboliek van Jheronimus Bosch als inspiratiebron.
Jheronimus Bosch bezag het leven als een pelgrimstocht, een reis vol verleidingen en gevaar. De zeven hoofdzonden staan centraal in de werken van Bosch en ook in het ZevenZondenspel.
Dit familiespel is een knipoog  naar de zonde en deugd. “Je kunt het leven niet leiden zonder zonden te begaan”. Het spel in het kort: De spelers starten hun geheime levensweg met levensvruchten en zeven zondenkaarten. Ieder kiest een karakter uit het schilderij van Bosch. De jaloerse Ratduivel of de ijdele Eenhoorn die het liefst naar haar spiegelbeeld staart? Of de luie Tuimelaar die zich laat dragen door medespelers? Zeven dieren met elk hun eigen karakter staan te popelen om naar hun eindbestemming te gaan, het Paradijs, de Tuin of de Hel. Onderweg liggen zonden en verleidingen op de loer. Alleen een passende deugdenkaart kan je behoeden voor de zonde.

Tuin der Lusten

Winnen doe je door strategisch inzicht, wijsheid en een beetje geluk. Maak je op voor een avond vol luiheid, woede, hebzucht, gulzigheid, jaloezie, lust, ijdelheid en vooral veel lef en tactiek
Afgelopen jaar is het spel op verschillende scholen gespeeld als onderdeel om met elkaar spelenderwijs in gesprek te gaan over zonden en deugden.

Dit spel kan op twee verschillende manieren gespeeld worden:
– als gezelschapsspel, strategische speelwijze of
– als spel om met elkaar spelenderwijs in gesprek te gaan. Kinderen die pesten hebben vooral moeite met het meevoelen wat een ander voelt, zogenaamde affectieve empathie. Deze speelwijze bevordert het meevoelen.

 

 ZevenZondenspel gebaseerd op de Tuin Der Lusten van Jheroen Bosch

Het spel is te koop vanaf 35.00 euro

Info:www.zevenzondenspel.nl

Internationale Anti-corruptiedag (9 december)

‘Eerlijk duurt het langst’

 

onder en boven de tafel

Is onze wereld nu corrupter dan die in vroeger tijden? Niet eenvoudig vast te stellen. We krijgen die informatie voornamelijk via de media en die zijn wispelturig. Jan Terlouw, oud-D66 politicus, poneert dat het omarmen van het neoliberalisme (van Reagan en Thatcher), snelle technologische ontwikkelingen en gebrek aan een kapstok om over goed en kwaad  te spreken, politiek en samenleving minder integer hebben gemaakt. Voeg daar aan toe toegenomen individualisme, persoonlijke ambities en een sterke consumptiedrang. Er is een zekere amorele houding van bestuurders in een aantal sectoren van de samenleving en economie. De commerciële oriëntatie is niet bevorderlijk voor integriteit. De pressie van de moderne communicatiemiddelen laat weinig ruimte voor beschouwing en een discussie van rechten en plichten. Ontkerkelijking is wellicht ook een oorzaak van afnemende integriteit. Religie was altijd een kapstok om over goed en kwaad te spreken.

van kerk naar school

Zeker is dat er momenteel veel over corruptie geschreven en gepraat wordt. En er zijn de laatste jaren een flink aantal grote gevallen van oplichting en corruptie geweest, bij de overheid, in het bedrijfsleven en zelfs in de bank van het Vaticaan. En dan gaat het om grote sommen. De Wereldbank schat dat ongeveer drie procent van de wereldomzet aan de strijkstok blijft hangen. Belastingontwijking en geldstromen van onwettige oorsprong ondermijnen rechtvaardigheid en onthouden fondsen aan regeringen die nodig zijn voor sociaaleconomische en culturele ontwikkeling. De Panama Papers geven aan dat er 21 offshore gebieden zijn en 210.000 geheime skelet maatschappijen bestaan. Clandestiene financiële geldstromen uit arme en opkomende landen, gerelateerd aan belastingontwijking, misdaad, corruptie en andere onwettige activiteiten, bedroegen $ 1.1 biljoen (duizend miljard) in  2013.
Tegelijkertijd gebeurt er veel om corruptie terug te dringen. Er zijn een aantal belangrijke NGO’s zoals de internationale corruptiebestrijdingsorganisatie Transparency International (TI) met een afdeling in Nederland. Officiële instanties zoals de BIOS, Europese Unie, OESO, Wereldbank en Verenigde Naties, ze zijn allemaal bezig om de regels aan te scherpen voor transparant en eerlijk gedrag. Dat is dan niet eenvoudig want de invloed van de gevestigde machten is sterk en er staan grote belangen op het spel. TI International geeft ieder jaar een Corruptie Perceptie Index van de meeste landen uit, waarbij Nederland tot de minst corrupte behoort.Niettemin hebben we gelezen hoe het er hier aan toe gaat, hoe de Amsterdamse Zuidas op macro corruptie draait Er is ook informatie dat we ons in het zakendoen in Nederland transparanter gedragen dan in het buitenland.NU.nl meldt op 7 december dat Nederland nog altijd veel geheime belastingdeals met multinationals sluit, zo staat in een nieuw Europees rapport, waaraan de Nederlandse onderzoekstichting SOMO heeft meegewerkt.

Zuid-as, belastingparadijs

Nederland blijft een van de belangrijkste landen in Europa als het gaat om internationale belastingontwijking, ook al zegt het kabinet steeds belastingontwijking te willen aanpakken. Minister Dijsselbloem schijnt daar pas in 2024 mee te willen beginnen.
TI Nederland heeft een eigen website: www.transparency.nl/. Twee andere websites op dit vlak zijn www.corruptie.org en het in opkomst zijnde ‘www.buitenkamer.org’ Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) is per 1 juli opgegaan in het nieuwe Klokkenluidershuis, waar je terecht kunt als je met klokkenluiden te maken hebt: www.huisvoorklokkenluiders.nl

Het is duidelijk dat corruptie een belangrijke factor is in het maatschappelijke leven en dat er nog veel werk aan de winkel is. Er wordt naarstig gewerkt, zowel aan de goede als aan de slechte kant. Eens zullen eerlijkheid en rechtvaardigheid zegevieren. Maar niet zonder slag of stoot. We moeten allereerst zelf als individu transparant en integer handelen. Ten tweede moeten we dat uitdragen om de maatschappelijk-politieke krachten die hiervoor strijden te ondersteunen. Via het formuleren van gedragsregels, het opzetten en goed functioneren van instanties en het elimineren van belastingparadijzen, inclusief de Zuid-as. We hebben een goed voorbeeld van de top en van de nationale politiek nodig. En een nieuwe kapstok, die waarschijnlijk in het onderwijs gaat hangen voor de vorming van onze jongeren tot integere wereldburger.

 

Dag van verdraagzaamheid (16 november)

 

verdraagzaamheid6
Aangezien oorlog ontstaat in de menselijke geest, is het ook in de menselijke geest dat de verdediging van de vrede moet worden opgebouwd.
                            UNESCO Constitutie

Verdraagzaamheid is respect voor de rijke verscheidenheid van wereldculturen, en voor de verschillende manieren waarop mensen het leven beleven. Verdraagzaamheid wordt gestimuleerd door kennis, openheid, communicatie en vrijheid van denken, geweten en geloof. Tolerantie is harmonie in verscheidenheid. Het is niet alleen een morele plicht, maar tevens een politiek en wettelijk vereiste. Verdraagzaamheid is de deugd die vrede mogelijk maakt en bijdraagt aan de transformatie van een oorlogs- in een vredescultuur.
Tolerantie is geen concessie, gunst of hype. Het is bovenal een actieve houding, aangezet door de erkenning van de universele mensenrechten en fundamentele vrijheden van anderen. Tolerantie dient toegepast te worden door zowel individuen als staten.

Bovenstaande definitie staat in artikel 1 van de ‘Declaration of Principles on Tolerance’ die door UNESCO in 1995 is uitgevaardigd. UNESCO, de VN Organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, is opgericht op 16 november 1945, de Internationale Dag van verdraagzaamheid in de veronderstelling dat oorlogen vermeden kunnen worden als mensen elkaar beter leren kennen en begrijpen.

verdraagzaamheid4
samen op weg..

 

Verdraagzaamheid is een continu engagement om met elkaar van gedachten te wisselen ondanks  tekorten aan begrip en andere hindernissen. Wanneer gewelddadig extremisme boodschappen verspreidt van haat en intolerantie, als mensen lijden onder vervolging, uitsluiting of discriminatie op basis van hun geloof of achtergrond, dan moeten wij een andere boodschap brengen, een open oproep voor verdraagzaamheid. Tolerantie is de steunpilaar van duurzaam wereldburgerschap. Het versnelt innovatie en creativiteit en laat ons zien dat er andere manieren zijn om naar de wereld te kijken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog, het is samenleven met onze verschillen van geslacht, ras, taal, godsdienst of cultuur, terwijl we universeel respect promoten voor rechtvaardigheid en mensenrechten, waarop dit samenleven berust. Vrede is niet vanzelfsprekend. Het is een keuze die telkens opnieuw gemaakt moet worden, een alledaagse beslissing zelfs om te gaan voor een oprechte dialoog met individuen en groepen.verdraagzaamheid3
Geconstateerd is dat verdraagzaamheid in Nederland de laatste decennia is afgenomen. We zouden er goed aan doen onze vroegere uitstekende reputatie van openheid, verdraagzaamheid en gastvrijheid in ere te herstellen.
Om het toen door de V.N. uitgeroepen Jaar van de Verdraagzaamheid en de 125ste verjaardag van de geboorte van Mahatma Gandhi te vieren, riep UNESCO in 1995de Madanjeet Singh Prijs voor de Bevordering van Verdraagzaamheid en Geweldloos Verzet in het leven. Die prijs wordt iedere twee jaar uitgeloofd. In 2016 is hij toegekend aan het Russische Federale Centrum voor Verdraagzaamheid, Psychologie en Onderwijs (Tolerantiecentrum).

verdraagzaamheid2
geef me je hand

Nieuws: Jan Pronk. Op Zoek naar een Nieuwe kaart

Boekbespreking

9200000053205684-jpg-jan-pronk
Dit boek, bijna een jaar oud,  gaat over ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking in de ruime zin van het woord. Jan pronk is een goeroe op dit gebied. Zo’n 50 jaar ervaring, van velerlei aard en niveau, onder meer vier keer Minister van Ontwikkelingshulp (PvdA) en Adjunct Secretaris-Generaal van UNCTAD (VN).
Een hoofdstuk uit het boek draagt de titel ‘De Nieuwe Jungle’, hij schetst het als een strijdperk waarin de zwakste en meest kwetsbare groepen het onderspit jan-pronk2delven, met als gevolg een nieuwe apartheid. In een ander hoofdstuk behandelt hij een aantal, zoals hij die noemt, drogredenen bij het formuleren van ontwikkelingsbeleid, bijvoorbeeld dat mensenrechten westers zijn, dat ongelijkheid in de maatschappij beter voor iedereen is, dat er eerst economische groei moet zijn en daarna pas verdeling, de maakbaarheid van de samenleving, en Nederland koopman of dominee?

Pronk houdt een vurig betoog voor onze medeverantwoordelijkheid voor de zwakken in onze maatschappij en de plicht een betere wereld te maken.
Ontwikkelingshulp heeft voor Pronk hoogstens een katalyserende werking, die nog verkeerd kan uitwerken ook. Het belangrijkste bij ontwikkelingssamenwerking is volgens hem: algehele overeenstemming over waarden en doeleinden, de te kiezen richting, de benodigde middelen onderweg en de wijze waarop die worden toegepast, door wie en ten bate van wie.
Dit is een fantastisch boek als je zelf een loopbaan in ontwikkelingshulp hebt gehad. Pronk analyseert de geschiedenis van ontwikkelingshulp sinds zijn ontstaan in het midden van de vorige eeuw, de evolutie die het heeft doorgemaakt en de rol die het nu zou moeten spelen.

jan-pronk5

Hij bespreekt dit met een brede visie, een doorwrochte analyse en in een heldere taal. Het gaat over een breed terrein van internationale samenwerking en hij geeft duidelijk aan wat de diverse actoren, regeringen, bedrijven, internationale organisaties, grote en kleine NGO’s individueel en collectief zouden moeten doen om tot een rechtvaardiger en welvarender wereld te geraken. Hij heeft geen goed woord over voor de neoliberale opstelling en betreurt dat Nederland, de vroegere internationale voorvechter van ontwikkelingshulp, zijn glans daarin heeft verloren, ontwikkelingshulp heeft teruggeschroefd en voorrang geeft aan het bedrijfsleven.
Niet alleen geeft het boek een diepgaand betoog over ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking per se, de brede eruditie en rijke ervaring van de schrijver spreken telkens weer.
Jan Pronk erkent dat er op een aantal terreinen vooruitgang in de wereld is geboekt, maar hij is geen optimist over de toekomst. Niet zwartgallig, nuchter misschien. Hij is een overtuigd ontwikkelingsapostel. Zijn medeleven en bezorgdheid over het lot van de minder bedeelden spreekt oprecht uit vele pagina’s.
Dit boek is een must voor iedereen die met wereldontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking te maken heeft of te maken heeft gehad, of erin geïnteresseerd is.

jan-pronk5