Graciá. Kennis en zuivere bedoelingen leveren rijke resultaten op

Een goed inzicht dat gepaard gaat met kwade bedoelingen heeft in het verleden steeds tot monsterlijke ondernemingen geleid. De slechte bedoeling vergiftigt alles wat mooi is; als zij door kennis wordt bijgestaan, doet zij haar schadelijk werk nog geraffineerder. Niets is afschuwelijker dan begaafdheid die vernietiging beoogt.
Kennis zonder gezond verstand is dubbele waanzin.

N.B. Zie de positieve titel. De tekst is goed advies, ook heden ten dage!

zuivere bedoelingen

Gracián. Inhoud en vorm

Een goede inhoud volstaat niet, ook het uiterlijk is belangrijk. Een slechte vorm bederft alles, zelfs rede en rechtvaardigheid. Als iets goed wordt gebracht, verliest een weigering haar scherpte en een waarheid haar bitterheid. Een goed verzorgd uiterlijk verfraait zelfs de ouderdom. Het hoe is van groot belang bij alles; met goede manieren steelt men de harten. Innemend gedrag geeft glans aan het leven; het haalt wonderen uit als men iets wil bereiken.

            

Gracián. Omgang met mensen van wie wij iets kunnen leren


Gracián

Laat de omgang met vrienden een leerschool van beschaving zijn en onze conversatie met hen verfijnd onderwijs. Wij dienen van onze vrienden leraren te maken, het nut van het leren te verenigen met het genoegen van het vriendschappelijke verkeer.
Een verstandig man is een veel gezien bezoeker van de huizen van vooraanstaande mensen, plaatsen die eerder een forum van grootheid dan paleizen van ijdelheid zijn. Er bestaan mannen, befaamd om hun wijsheid, die niet alleen zelf door hun voorbeeld en gedrag een richtsnoer voor grootheid zijn, maar bovendien zijn omringd door een uitgelezen gezelschap dat een academie van beschaving en verfijnde zeden vormt.

Gracián. Zelfbeheersing bezitten.

Zelfbeheersing bezitten, een eigenschap van de hoogste zieleadel, die ons bevrijdt van de dienstbaarheid aan lage, grillige opwellingen. De beste vorm van macht is macht over uzelf en beheersing van uw emoties. Het resultaat is de triomf van de wil. En als uw emoties u meeslepen in uw huiselijk leven, dan mag dit geen invloed hebben op uw werk, en minder naarmate uw functie belangrijker is. Zo vermijdt men op een beschaafde wijze onaangenaamheden en verhoogt men zijn aanzien.

zelfbeheersing

Gracián. Een afgerond mens

       

‘Een mens wordt onvolkomen geboren. Elke dag polijst hij verder aan zijn persoonlijkheid en vaardigheden tot hij het punt heeft bereikt dat zijn deugden en talenten tot in de perfectie zijn geslepen. Tekenen hiervan zijn de welomlijndheid van de smaak, de helderheid van de redenering, de rijpheid van het oordeel, en de zuiverheid van het streven. Sommigen bereiken die perfectie nooit, altijd ontbreekt het hun nog aan iets; anderen doen er lang over. Een afgerond man, wijs in zijn uitlatingen, verstandig in zijn daden, krijgt toegang tot de uitgelezen kring van wijze mensen die hem graag daarin opnemen’.

N.B. Een waardig voorbeeld van streven naar het betere ik in de zeventiende eeuw, wat door ons navolging verdient!

waarnaar we streven …

Blog 115. Gracián. In spanning houden


Maxime 3. In spanning houden.


‘De verwondering over het onverwachte leidt tot achting bij het slagen van een onderneming. Met open kaart spelen is onelegant en dient geen enkel doel. Wie niet meteen zijn opzet laat blijken, houdt de spanning erin, vooral als men door een hoge positie de algemene belangstelling trekt. Alles lijkt dan geheimzinnig, en deze mysteriositeit wekt ontzag. Zelfs als men zich bloot geeft, moet men vertrouwelijkheid schuwen, zoals men ook in de omgang niet iedereen alles maar vertelt. Behoedzaam zwijgen is het toevluchtsoord van de wijsheid. Een uitgesproken voornemen roept nooit achting op, maar eerder afkeuring, en bij een ongunstige afloop is men dubbel ongelukkig. Volg daarom de goddelijke werkwijze na en houd de mensen in onzekerheid en spanning’.


N.B. In onze ideale samenleving van transparantie en communicatie komt dit als lichtelijk machiavellistisch over. Edoch de stelling blijft een kern van waarheid bevatten.

mysteriositeit

Handorakel van Baltasár Gracian


De Spaanse jezuïet Baltasar Gracián publiceerde in 1647 een ‘machiavellistische’ handleiding voor de omgang met mensen. Deze deels cynische, alleen voor de elite bestemde, verzameling praktische leefregels beïnvloedde in de loop der eeuwen enkele van de meest vooraanstaande West-Europese schrijvers zoals La Rochefoucauld, Voltaire, Stendhal, Nietzsche en Schopenhauer.
In de Salamander Klassiek ‘Handorakel en kunst van de voorzichtigheid’ (ISBN 978 90 253 1762 8/NUR 302) zijn 300 van Gracián’s spreuken samengebracht. Omdat ze erg goed zijn, gaan we periodiek een aantal van deze teksten weergeven, vooral de meest stichtende. We zullen daarbij de nummering van het boek aanhouden. Desgewenst voegen we eigen commentaar als Nota Bene (N.B.) toe. Hieronder geven we tekst nummer 1.


De Spanjaard Galacián y Morales (1601 – 1658) werd opgevoed door de jezuïeten en trad in 1619 zelf in de orde, onder de minder joodse naam Gracián. Hij schreef een roman en vele essays, waarin hij op typisch jezuïtische wijze de doelstellingen macht en zielenheil met elkaar verbond.

1.‘Het komt nu op alles aan, in het bijzonder op de houding die u aanneemt. Eén wijs man van nu dient over meer kennis te beschikken dan zeven (verwijzing naar de zeven wijzen van Griekenland) vroeger, en er is in deze tijd meer inzicht nodig voor de omgang met een enkel mens dan in vroeger tijden met een heel volk’.

N.B. Het belang van houding kan voor ons niet genoeg benadrukt worden omdat de door ons geprezen deugden in feite houdingen zijn.

Blog 113. Pijlers van werkgeluk

In ‘column’ van de NRC van afgelopen zaterdag geeft Ben Tiggelaar een interessante beschrijving van de pijlers van werkgeluk. De informatie is gebaseerd op het PERK-model (acroniem van: Purpose, Engagement, Resilience, Kindness) van de Universiteit van Berkeley in de Verenigde Staten. De vertalingen daarvan: een hoger doel, betrokkenheid, veerkracht en vriendelijkheid.


Het ‘hogere doel’ draait erom dat je dagelijkse werkzaamheden passen bij je belangrijkste persoonlijke waarden. Dingen doen waar je van houdt en in gelooft. Dat levert sterke intrinsieke motivatie.


‘Betrokkenheid’ bij je werk is in deze context emotioneel van aard. Het heeft drie onderscheiden elementen: ten eerste plezier met je werk; ten tweede autonomie, de ruimte om zelf te beslissen over agenda, taken en persoonlijke ontwikkeling; ten derde, de gelegenheid om werk te doen waar je in opgaat, waarbij je bevlogen bent.


‘Veerkracht’ heeft te maken met de vraag of je constructief met tegenvallers om kunt gaan. Gemaakte fouten en andere tegenvallers worden dan gebruikt als leermomenten. Mindfulness kan helpen om veerkracht op te bouwen, dat wil zeggen leren om je beter te concentreren op je huidige activiteiten.


‘Vriendelijkheid’ onder collega’s betekent respectvol met elkaar omgaan, goed luisteren naar elkaar en complimenten geven. Pro-sociaal gedrag kun je verbeteren door te werken aan je empathie, compassie en dankbaarheid.


Bovengenoemde eigenschappen leiden niet alleen tot meer werkgeluk, maar ook tot betere samenwerking, wat een win-win situatie voor alle betrokkenen oplevert. Volgens onderzoek is minder dan twintig procent van de werknemers bevlogen. Het is in het belang van organisaties en werknemers dat dit percentage in de toekomst belangrijk gaat stijgen. Deskundigen zien veel heil in het toepassen van gamification, dat wil zeggen de positieve kanten van video- en computergames toepassen op het arbeidsproces. Bevlogenheid, creativiteit concentratie en contactuele eigenschappen zouden er wel bij varen. Aandacht aan de door Tiggelaar’s genoemde kwaliteiten zal ook zijn vruchten afwerpen.

Bevlogenheid doet zegevieren

Twitter-accounts ‘Deugwel’ en ‘World Ethics’

 

Nederlands:

ondeugden omsmeden naar deugden

Twitter-account ‘Deugwel’(@ToonVissers1) is automatisch gekoppeld aan de website ‘deugd.net’. Deugwel is voornamelijk in de Nederlandse taal en blijft als zodanig in de lucht.
Hij gaat zich van nu af aan meer concentreren op deugden en karaktervorming. Voorheen was de account gemengd met informatie over andere ethische onderwerpen, zoals mensenrechten, vrede, Verenigde Naties en wereldreligies.
Voor die laatste onderwerpen is nu een aparte Twitter-account aangemaakt onder de naam ‘world ethics’ (@AntoniusVissers)
Die wordt in het Engels gepubliceerd.

Het zou fijn zijn, als je dat al niet gedaan hebt, je op één of allebei deze Twitter-accounts te abonneren en de website te raadplegen. Het loont de moeite je te laten inspireren door deugd- en wereldethiek. Moderne wetenschappers zijn het met de Vader van de deugden, de Griekse wijsgeer Aristoteles, eens, dat deugdbeoefening een belangrijke bron van authentiek geluk is. Verder horen niet alleen personen maar ook organisaties en landen hoogstaand ethisch gedrag te tonen.

English

Until now Twitter-account ’Deugwel’ was automatically linked to website ‘deugd.net’. ‘Deugwel’ was mainly in Dutch and will continue to be in the air. This account will henceforth focus on character building and virtues. Heretofore the account provided also information on other ethical subjects like human rights, peace, United Nations and world religions. For these subjects a separate Twitter-account is now being established, namely ‘world ethics’.

world ethics

It would be good, if you haven’t done so already, to subscribe to one or both of these Twitteraccounts and consult the website. It is rewarding to be inspired by virtue- and world ethics. Modern scientists agree with the Father of virtues, the Greek philosopher Aristoteles, that practicing virtues an important source of authentic happiness is. Furthermore, not only persons, but also organisations and countries should practice and promote outstanding ethical behavior.

keep smiling